Pozadí

DAAD

Nìmecká akademická výmìnná služba (DAAD) je spoleèná instituce nìmeckých vysokých škol. Jejím úkolem je podporovat vztahy vysokých škol se zahranièím, a to pøedevším výmìnou studentù a vìdcù. Její programy jsou zpravidla otevøené všem oborùm a všem zemím a jsou urèeny pro cizince i Nìmce. DAAD vlastní celosvìtovou sí kanceláøí s lektory a stipendistù DAAD. V daných zemích poskytuje informace a poradenství.

daad.de

Duální odborné vzdìlání

V mezinárodním kontextu představuje německé duální odborné vzdělání určitou zvláštnost. Zhruba polovina mladých lidí se po škole vyučí v jednom z 350 učňovských oborů duálního systému, které jsou uznávány státem. Tento vstup do profesního života se liší od odborné přípravy probíhající pouze ve škole, jak je to běžné v mnoha státech. Odborné vzdělání se v Německu dělí na praktickou a teoretickou část, přičemž tři až čtyři dny v týdnu probíhá praxe v podniku a jeden až dva dny teoretická výuka na středním odborném učilišti (Berufsschule). Odborná příprava trvá dva až tři a půl roku. Nabídka výuky ze strany podniků je doplněna možností dalších kvalifikačních kurzů mimo podnik. Odbornou přípravu financují podniky, které platí učňům odměnu za vykonanou práci, a stát, který nese náklady na chod učiliště. V současnosti se učni připravují na povolání ve zhruba 500 000 podnicích, ve službách veřejného sektoru a v živnostech. 80 % učňovských míst zajišťují středně velké a malé podniky. Vzhledem k duálnímu typu odborného vzdělání je v Německu podíl mladých lidí bez vyučení nebo bez učebního poměru relativně nízký. Kombinace teorie a praxe zajišťuje vysokou kvalifikaci řemeslníků a kvalifikovaných dělníků. Na odbornou přípravu může navazovat další vzdělávání, které vede k získání mistrovského listu. Nová je možnost kvalifikace, jež prostřednictvím dalšího studia umožní dosažení titulu master na vysoké škole.

bibb.de

Helmholtzova společnost

Se svými 18 výzkumnými centry, ročním rozpočtem okolo 4 miliard eur a 38 000 pracovníky je Helmholtzova společnost největší vědeckou organizací v Německu. Angažuje se v oblasti energie, výzkumu Země a životního prostředí, zdravotnictví, klíčových technologií, stavby hmoty, dopravy a vesmíru.

helmholtz.de

Nadace Alexandra von Humboldta

Nadace Alexandra von Humboldta, která byla založena roku 1860, podporuje vědeckou spolupráci mezi excelentními zahraničními a německými badateli. Každoročně financuje pobyt více než 1900 mezinárodních badatelů v Německu a pečuje o celosvětové propojení téměř 26 000 stipendistů Humboldtovy nadace ze všech oborů ve 140 zemích, mezi něž se řadí i 51 nositelů Nobelovy ceny.

humboldt-foundation.de

Nìmecká výzkumná spoleènost (DFG)

DFG je ústøední vìdecká organizace s vlastní samosprávou. Poskytuje granty na výzkumné úkoly, pøièemž prostøedky jdou pøevážnì do oblasti vysokých škol. Navíc podporuje spolupráci mezi vìdci a provádí poradenskou èinnost pro parlamenty a úøady.

→ dfg.de

Společnost Maxe Plancka

Společnost Maxe Plancka byla založena 26. února 1948 jako pokračovatelka Společnosti císaře Viléma na podporu věd, která byla vytvořena již v roce 1911. Ústavy Maxe Plancka se zabývají základním výzkumem v oblasti přírodních, biologických, humanitních a sociálních věd. Společnost Maxe Plancka založila společně s partnerskými univerzitami mezinárodně zaměřené Max Planck Research Schools. 

mpg.de

Technické univerzity

Převážně technicky orientované univerzity se označují jako technické univerzity (TU) nebo technické vysoké školy (TH). Preferují základní výzkum na rozdíl od vysokých škol odborných, které jsou více orientovány na praktickou aplikaci vědy. Devět nejvýznamnějších technických univerzit vytvořilo tzv. Iniciativu TU9. Těchto devět univerzit se orientuje na mezinárodní spolupráci a koordinuje své nabídky se zahraničními partnery.

tu9.de