Federální republika

Michael Kappeler/dpa
7Německo je federální spolkový stát. Jak stát, tak i každá ze 16 spolkových zemí mají své vlastní kompetence.

Spolkové země mají ve své kompetenci oblast vnitřní bezpečnosti, školství, vysokého školství, kultury a komunální správy. Administrativy jednotlivých spolkových zemí ovšem implementují kromě svých vlastních zákonů také legislativu federální. Díky svému zastoupení ve Spolkové radě se vlády spolkových zemí přímo podílejí na legislativních procesech státu.

Německý federalismus je více než jen státní uspořádání. Je zároveň odrazem decentrální kulturní a hospodářské struktury země, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Spolkové země jsou kromě své politické funkce také nositeli výrazných regionálních identit. Silné postavení spolkových zemí bylo zakotveno v ústavě již v roce 1949; díky sjednocení v roce 1990 vzniklo pět nových spolkových zemí: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Nejlidnatější spolkovou zemí je Severní Porýní-Vestfálsko se 17,6 miliony obyvatel, největší zemí je díky své rozloze 70.550 km² Bavorsko; hlavní město Berlín má 3.838 obyvatel na čtverčný kilometr, a je tudíž nejhustěji osídlenou oblastí. Jistou zvláštností jsou tři městské státy. Státní území každého z nich odpovídá území jednoho velkoměsta, konkrétně Berlína, Brém a Hamburku. Nejmenší spolkovou zemí jsou Brémy o rozloze 419 km², na které žije 657.000 obyvatel. Bádensko-Württembersko patří k ekonomicky nejsilnějším regionům Evropy. Sársko bylo po druhé světové válce částečně suverénní zemí pod francouzským protektorátem a ke Spolkové republice Německo se jako desátá spolková země připojilo až 1. ledna 1957.

Related content