Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při každém vstupu uživatele na některou ze stránek z nabídky Fakta o Německu a při každém otevření souboru se o této akci ukládají údaje do protokolového souboru. Tyto údaje nejsou personalizovaně zpracovávány. Může probíhat statistické zpracovávání anonymizovaných souborů údajů.

Při každém přístupu se ukládají tyto údaje: 

- uživatelský počítač (IP-adresa nebo název domény) 
- jméno uživatele, pokud se musel autorizovat (u stránek chráněných heslem) 
- datum a čas 
- první řádek dotazu 
- status 
- přenos v bytech - ze které stránky uživatel přichází (Referrer) 
- do jakého vyhledávače byl dotaz zadán (user agent) 

K uchovávání dochází z důvodu ochrany údajů a abychom mohli zajistit stabilitu a provozní bezpečnost našeho systému.

Osobní údaje a jejich předávání třetím osobám

Kromě údajů o vstupech uchováváme osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně. Osobní údaje jsou uchovávány jen v nezbytném rozsahu a používány jen k účelu, který schválíte, popř. účelu, který umožňuje zákon. Všechna data jsou uchovávána na speciálně zabezpečených serverech. Přístup k nim mají pouze speciálně určení pracovníci, kteří mají na starosti technickou, obchodní nebo redakční správu serveru. Údaje nejsou předávány třetím osobám, zejména nejsou předmětem prodeje, pronájmu nebo výměny.

Údaje předáváme, a to pouze v nezbytném rozsahu, pouze pokud za účelem poskytnutí služby, kterou chcete využít, využíváme služeb subdodavatelů či pověřených osob, které tyto údaje potřebují. V takovém případě zavazujeme naše partnery k důvěrnému nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a k jejich neprodlenému smazání v okamžiku, když již nejsou potřeba. Mějte však prosím pochopení pro to, že nemůžeme dodržování tohoto závazku kontrolovat plošně, takže nemůžeme za jeho ev. porušení ze strany našich partnerů převzít odpovědnost.

Použití cookies

Některé naše stránky mohou obsahovat námi vložené cookies nebo jiné technologie. Díky tomu vám můžeme lépe vycházet vstříc, když na naši stránku vstupujete opakovaně. Máte však možnost nastavit svůj vyhledávač tak, aby vás vždy upozornil, až dostanete cookie, takže můžete cookie odmítnout. Prostřednictvím svého vyhledávače také můžete cookies zcela deaktivovat. To však může mít za důsledek, že některé stránky nebudou fungovat správně.

 

Copyright © Frankfurter Societäts-Medien GmbH 2016