Průkopník v politice 
ochrany klimatu

Vítr a slunce jsou v Německu nejdůležitějšími a nejlevnějšími zdroji obnovitelné energie
Vítr a slunce jsou v Německu nejdůležitějšími a nejlevnějšími zdroji obnovitelné energie picture-alliance/Keystone
Německo je mezinárodním průkopníkem v oblasti ochrany klimatu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Již zahájilo odklon od jaderné energie.

21. století je považováno za „století životního prostředí“. Co to znamená: Nejbližší desetiletí rozhodnou o tom, nakolik se změní přírodní podmínky pro život budoucích generací na Zemi. Největším rizikem je ­rostoucí rychlost změn klimatu. Ochraně životního prostředí a klimatu přikládá Německo již odedávna velký význam. V mezinárodním měřítku je Německo v oblasti ochrany klimatu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie skutečným průkopníkem. Díky přestavbě energetického sektoru označované jako energetická revoluce (Energiewende) Německo opustilo fosilně-nukleární věk energetiky a vydalo se na cestu k trvale udržitelné energetice budoucnosti. K ní patří postupný odklon od jaderné energie až do roku 2022. Úroveň svých emisí CO2 z roku 1990 chce Německo do roku 2020 snížit o 40%, do roku 2050 dokonce o 80%. Ke konci roku 2014 bylo dosaženo snížení o 27%.

dpa/Reinhardt

I v globálním rámci se spolková vláda aktivně zasazuje o ochranu životního prostředí, spolupráci v energetických otázkách a rozvoj bez nepříznivých klimatických dopadů. Německo je rovněž hnacím motorem EU, která se po Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiru v roce 1992 stala průkopníkem mezinárodní klimatické politiky. Cílem, který podporuje, je omezení globálního oteplení na maximálně dva stupně Celsia. K tomu je nutné snížit emise CO2 v průmyslových zemích o 80 až 95 procent. Za německého předsednictví ve skupině G7 v roce 2015 se nejvýznamnější průmyslové země usnesly, že urychlí konec využívání fosilních energií. Kompletní „dekarbonizace“ by měla být dosažena v průběhu jednoho století. V ­německém Bonnu také sídlí sekretariát OSN, který monitoruje provádění Rámcové úmluvy o změně klimatu.

Nepoškozené životní prostředí – to jsou základní předpoklady pro vysokou kvalitu života. Ochrana životního prostředí je od roku 1994 zakotvena v německé ústavě jako jeden z cílů státu. Indikátory kvality ovzduší a vodstva již léta vykazují značné zlepšení. Emise škodlivin, jakými jsou např. oxid siřičitý a oxidy dusíku významně poklesly mimo jiné díky zavedení filtrů v uhelných elektrárnách a katalyzátorů v automobilech. Citelně poklesla také spotřeba pitné vody na osobu. Strategií Německa je koordinace hospodářského růstu a ochrany životního prostředí v zájmu trvale udržitelné ekonomiky. Centrálními nástroji této strategie jsou rozvíjení obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické efektivity a lepší využití přírodních zdrojů, ale také inteligentní využívání obnovitelných surovin. Je to strategie dvojího zisku. Na jedné straně totiž snižuje ekologickou a klimatickou zátěž, zatímco na straně druhé vytváří nové obchodní příležitosti a nová pracovní místa.

Related content