Životně důležitá rozmanitost

Kleiner Arber
Kleiner Arber picture alliance/ZB
V 16 národních parcích a 15 biosférických rezervacích mezi Severním mořem a Alpami platí mimořádný stupeň ochrany pro mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin.

Německo je země s velkou biologickou rozmanitostí. Žije zde kolem 48.000 druhů zvířat a 24.000 druhů vyšších rostlin, mechů, hub, lišejníků a řas. Ochrana ­přírodních základů života je jedním z oficiálních cílů státu a od roku 1994 je zakotvena v ústavě. Německo má 16 národních parků, 15 biosférických rezervací UNESCO různého druhu na různých místech od Severního moře až po Alpy, a navíc ještě tisíce chráněných přírodních oblastí.

picture alliance/ZB

Německo je signatářem nejdůležitějších mezinárodních úmluv o biodiverzitě a účastníkem asi 30 mezistátních dohod a programů, jejichž cílem je ochrana přírody. Vlády 196 zemí se ratifikací Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti zavázaly výrazně snížit úbytek biologické rozmanitosti. Obratu v trendu vymírání druhů se však zatím dosáhnout nepodařilo. V roce 2010 byl na konferenci signatářů Úmluvy v japonské Nagoji schválen mezinárodně právní rámec pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a vyvážené sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Nagojský protokol platí od roku 2014.

Více než 40% obratlovců a rostlinných druhů je v Německu považováno za ohrožené. Z toho důvodu je potřeba zvýšit úsilí zaměřené na ochranu přírody a druhů na zemi, ve vodách i v Severním a Baltském moři. Neodkladným cílem je také zredukovat ničení biotopů výstavbou sídelních celků a komunikací či pronikáním škodlivin mimo jiné z intenzivního zemědělství a přehnojování. Spotřeba plochy na výstavbu sídel a nových dopravních cest má poklesnout ze 70 hektarů denně na 30. Dalším cílem je přenechat dvě procenta spolkového území a pět procent lesů divoké přírodě. V roce 2015 došlo k převedení četných původně vojenských území, mimo jiné i slatí a vřesovišť, o celkové ploše 31.000 hektarů do režimu ochrany přírody.

Stále více pozornosti se věnuje také ochraně mořského prostředí. V mořích máme velké bohatství biologické rozmanitosti, ale také surovin, energie a potravy. Mořský ekosystém je však mnohonásobně zatěžován, ať už těžbou ropy, lodní dopravou, nadměrným rybolovem, nebo přibýváním těžko odbouratelných substancí (plastového odpadu) či okyselováním, které způsobuje kysličník uhličitý. Podle údajů Orga­nizace pro výživu a zemědělství (FAO) se ­světová produkce ryb a akvakultury od 80. let více než zdvojnásobila. Na summitu skupiny G7 v Elmau v roce 2015 diskutovali vrcholní představitelé států a vlád o způsobech, jak lépe chránit mořský ekosystém. Více chráněna mají být v budoucnosti také živá divoká zvířata odlovená v Asii, Africe a Latinské Americe a nabízená na německém trhu. Dovoz odlovených divokých ­zvířat do EU i burzy divokých zvířat v Německu by měly být zakázány.

Related content