پس‌زمینه

آزادی عقیده و مطبوعات

از جمله سازههای آزادی ارتباطات در آلمان این است که مراجع دولتی موظف به ارائهی اطلاعات به روزنامهنگاران هستند. موازین قانونی برای مطبوعات توسط قوانین مطبوعات در ایالات تنظیم میشود. از جملهی این موازین الزام به درج شناسنامه، رعایت موازین روزنامهنگاری از جانب روزنامهنگاران و حق آنان برای عدم شهادت در مورد منابع گزارشهایشان است. شورای مطبوعات آلمان مرجع کنترلکنندهی ناشران و روزنامهنگاران است و اعضای آن را خود آنان انتخاب میکنند. این شورا بر رعایت موازین و اخلاق روزنامهنگاری نظارت میکند.

بنیاد فرهنگی دولت فدرال

بنیاد فرهنگی دولت فدرال در سال 2002 تأسیس شد. این نهاد که در عرصهی ملّی و بینالمللی فعالیت دارد، در درجهی نخست و با حمایت از پروژههای مختلف در خدمت هنر و فرهنگ قرن بیستویکم قرار دارد. مرکز این بنیاد در شهر هاله و در کنار رود ساله قرار دارد.

خبرگزاری ها

بزرگ ترین خبرگزاری آلمان آژانس خبری آلمان است. dpa این خبرگزاری درکنار رویترز، خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس از جمله خبرگزاری های بزرگ دنیاست تولید برنامه های صوتی و تصویری.

فرستنده های قانونی - عمومی و خصوصی

برای رادیو و تلویزیون در آلمان دو نظام کاملا متفاوتِ سازمان دهی و تأمین هزینه وجود دارد. فرستنده های خصوصی کم وبیش به طورکامل از طریق پخش آگهی هزینه های خود را تأمین می کنند. هزینه ی فرستنده های قانونی - عمومی نیز از طریق دریافت عوارض و درآمد حاصل از پخش آگهی تأمین میشود. این فرستنده ها موظف به رعایت چارچوب های قانونی هستند. در آلمان 9 فرستنده ی عمومی وجود دارد که بر اساس ایالات تقسیم بندی شده و در مجموعه ی فرستنده های رادیو تلویزیونی آلمان (ARD) متشکل شده اند. آن ها درمجموع کانال اول تلویزیون آلمان را تشکیل می دهند (Das Erste) ولی میتوانند به طورمستقل نیز به پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در سطح محلی بپردازند. فرستنده های دیگر قانونی - عمومی عبارتند از تلویزیون ZDF که دارای برنامه ی محلی و کانال رادیویی نیست و دویچلندرادیو.

فعالیت فرهنگی ایالات

فرهنگ در آلمان هسته ی اصلی خودمختاریِ 16 ایالت است. قانون اساسی در زمینه ی امور فرهنگی برای دولت فدرال اختیارات محدودی در نظر گرفته است. از همین رو بسیاری از مؤسسه های فرهنگی زیر نظر نهادهای ایالتی و مقامات شهری اداره می شوند. این خودمختاری فرهنگی باعث شکل گیری مراکز فرهنگی در اقصی نقاط کشور شده است. حتا گاه در شهرهای کوچک برنامه های فرهنگی در سطح بین المللی ارائه میشوند.

نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت از سال 1949، در فصل پاییز هر سال برگزار شده و بزرگترین حادثه ی بین المللی سال در عرصه ی کتاب است. اوج فعالیت های این نمایشگاه اعطای جایزه ی صلح ناشران آلمان به یک شخصیت فرهنگی در هر سال است. این جایزه تاکنون از جمله به واسلاو هاول، یورگ سمپرون و سوزان زونتاگ اعطا شده است. علاوه بر این از سال 2005 در آغاز این نمایشگاه جایزه ی کتاب آلمان برای بهترین رمان به زبان آلمانی نیز اهدا می شود.

<p><strong><a href="http://www.buchmesse.de/de/" target="_blank">→ buchmesse.de</a></strong></p>

وزیر مشاور در امور فرهنگی

از آنجا که تصمیم گیری در امور فرهنگی در حیطه ی اختیارات ایالات قرار دارد، وزارت فرهنگ در سطح دولت مرکزی وجود ندارد و فعالیت های فرهنگی دولت فدرال را وزیر مشاور در امور فرهنگی در نهاد صدارت عظمی همآهنگ میکند.

گردهم آیی تئاتر برلین

گردهم آیی تئاتر برلین، مراسمی که توسط موسسه ی جشنواره های برلین برگزار می شود، مهم ترین جشنواره ی تئاتر در آلمان است. از سال 1964 در ماه مه هر سال "ده اثر نمایشی برجسته"ی فصل ، که توسط هیات داوران متشکل از منتقدین تئاتر از بین حدود 400 اثر نمایش داده شده انتخاب شده اند، در این جشنواره به روی صحنه می روند. این گردهم آیی هم چنین فرصتی برای نسل آینده ی نمایشنامه نویسان است. آن ها می توانند آثار خود را در "بازار نمایشنامه" عرضه کنند.

<p><strong>→ <a href="http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/theatertreffen/ueb... target="_blank">berlinerfestspiele.de/theatertreffen</a></strong></p>