پارلمان و احزاب

نمایندگان بوندس‌تاگ آلمان را هر چهار سال یک‌بار شهروندان زن و مرد دارای حق رأی و 18 سال به‌ بالا در انتخاباتی آزاد و مستقیم برمی‌گزینند.

 بوندس‌تاگ پارلمان آلمان است. نیمی از حداقل 598 نماینده‌ی آن با انتخاب لیست‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب کاندیداها در 299 حوزه‌ی انتخابیه (آرای اول) به پارلمان راه می‌یابند. با سیستم انتخابات آلمان تشکیل دولت توسط یک حزب دشوار است و قاعده بر تشکیل دولت بر اساس ائتلافی از احزاب است. برای جلوگیری از پیچیده‌شدن روند تشکیل اکثریت به‌ دلیل حضور احزاب کوچک و خیلی کوچک، ورود نمایندگان این احزاب به پارلمان با یک قاعده‌ی حائل، «مانع 5 درصد»، محدود شده است.

Related content