سرود ملی

سرود ملی آلمان تنها از بند سوم شعری از آگوست هاينريش هوفمان فن فالرزلبن (1841) به نام «سرود آلمان» تشکیل می‌شود. آهنگ این سرود را جوزف هايدن (97/1796) ساخته است.

یلم دورس (Stabsmusikkorps der Bundeswehr)