دستور کار دیجیتال

همیشه انلاین : گسترش زیر ساخت های دیجیتالی یکی از مهم ترین پروژه های دولت فدرال المان میباشد
همیشه انلاین : گسترش زیر ساخت های دیجیتالی یکی از مهم ترین پروژه های دولت فدرال المان میباشد The New York Times/Redux/laif
اقتصاد آلمان در آستانه انقلاب چهارم قرار دارد. دولت فدرال تحولات دیجیتالی را تشویق و حمایت میکند .

اقتصاد در آستانه انقلاب  صنعتی چهارم قرار دارد.  بواسط تاثیر پذ یری از طریق اینترنت ، دنیای واقعی و دنیای  مجازی در یک فرآیند دگرگونی به اینترنت اشیاء تبدیل میشوند . برای صنعت و اقتصاد خدمات، دیجیتال شدن بیانگر یک نقطه عطف تاریخی میباشد. با  عنوان کلی صنعت ۴.۰  راه حل ها ، فرآیندها و فناوری هائی نامیده میشوند که کاربرد بسیار بالای فناوری اینترنت و درجه بالائی از تنیدگی فشرده سیستم ها در یک کارخانه را توصیف میکنند. بسیاری از بنگاه های اقتصادی آلمان در حال گام نهادن در مسیر صنعت 4.0  میباشند ، صنعتی که حرکت به سوی دیججیتال شدن فناوری تولید و لجستیک را به پیش می برد. اقتصاد به این نتیجه رسیده که رقابت در عرصه بین المللی برای احراز سرکردگی فناوری در تولید کماکان تشدید خواهد شد. دولت فدرال المان از تحولات دیجیتالی پشتیبانی کرده و در شکل دادن به آن فعالانه دخالت میکند ، و برای دست یابی به این منظور طرح « دستور کار دیجیتال» که از هفت زمینه اقداماتی تشکیل شده را، ارائه نموده است. این طرح تمام بخش های جامعه مانند دولت، اقتصاد، فرهنگ ،آموزش و علوم را دربر میگیرد. تحول دیجیتالی فقط از این زوایه دیده نمی شود که فرا یندی صرفا مرتبط به فناوری باشد، بلکه به عنوان فرایندی اجتماعی درک میشود که با سئوالاتی در زمینه های آزادی ، دمکراسی تا حد حمایت از یکایک افراد جامعه نیز تماس پیدا میکند. 

dpa/Kembowski

 برنامه « دستور کار دیجیتال» باید در میانه مدت آلمان را به عرضه کننده مرجع صنعت ۴.۰ و کشور رشد یابنده دیجیتالی شماره یک اروپا تبدیل کند. در صورت عملی شدن احتمالات مثبت فرض شده در برسی های انجام شده، طرح صنعت ۴.۰ تا سال ۲۰۲۵ (IKT)  قادر به افزایش بالقوه تولیدات به مقدار ۲۰۰ تا ۴۲۵ میلیار یورو خواهد بود. بخش اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری پایه نقش کلیدی در این زمینه ایفا میکند.هم اکنون نیز ۲۳ در صد از میزان رشد باراوری تولید ناشی از سرمایه گذاری ها ی انجام شده در بخش اطلاعات و ارتباطات میباشند. تعداد ۹۰۰۰۰۰ نفر شاغل در این بخش ۲۲۸ میلیارد یورو محصولات  معامله شده  آنرا تولید کرده اند. بر این مبنا آلمان پس از ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین چهارمین بازار کشوری بزرگ و بزرگترین بازار اطلاعات و ارتباطات در اروپا میباشد.

گسترش زیرساخت های دیجیتال ، در درجه اول گسترش امکانات دسترسی به اینترنت باند پهن،  به عنوان یکی ازمهم ترین وظائف در ارتباط با دیجیتال کردن محسوب میشوند. هدف این است که تا سال ۲۰۱۸  زیرساخت باند پهن با پوشش سراسری و با سرعت دانلود اطلاعات  به میزان دستکم ۵۰ مگابایت در ثانیه ساخته شود. دولت فدرال و اقتصاد آلمان یک  بسته سرمایه گذاری با حجم ۱۰ میلیارد یورو جهت برنامه گسترده توسعه باند پهن تدوین کرده اند. در حال حاضر۸۷ درصد از خانوار های شخصی دارای اینترنت باند پهن میباشند. با این وجود هنوزهم بین ایالات جدید و ایالات قدیم و بین شهرها و مناطق روستائی تفاوت هائی در ارتباط با تامین اینترنت وجود دارند. در سال ۲۰۱۵ برای تقریبا دوسوم از خانوار ها (۶۴ در صد) دسترسی به اینترنت باند پهن با سرعت دانلود  دستکم ۵۰ مگابایت در ثانیه  و عمدتا از طریق خط تلفن ثابت وجود داشته است. در شهرها برای چهار خانوار از هر پنج خانوار (۸۲ در صد ) امکان اتصال به اینترنت با سرعت ۵۰ مگابایت حجم دانلود در ثانیه وحود دارد و این امکان درمناطق برای ۹۲ درصد از خانوارها  ، LTE،  روستا ئی برای یک خانوار از پنج خانوار (۲۰ در صد )  موجود است. استاندارد تلفن همراه قابل دسترسی میباشد.

Related content