تاریخ

picture-alliance/akg-images

وداع با مسئلۀ آلمان نگاهی به گذشتۀ راهی طولانی بهسوی غرب

از قرن نوزدهم به­این­سو اتحاد و آزادی شعارهای مرکزی جنبش­ها در آلمان بودند که دامنه­ی آن به­دوران جدایی بعد از جنگ جهانی دوم نیز کشیده شد.
picture-alliance/akg-images
موضوع
وداع با مسئلۀ آلمان نگاهی به گذشتۀ راهی طولانی بهسوی غرب 1848 – 1830: قبل از جنبش مارس و کلیسای پائول
picture-alliance/akg-images
موضوع
اما در دهۀ شصت قرن نوزده در آلمان نیز تصمیم در مورد انتخاب اتحاد مقدم بر آزادی اتخاذ شد. این تصمیم نتیجۀ "انقلابی از بالا" بود که طی آن رییس الوزرای پروسی، اوتو فن بیسمارک، مسئلۀ آلمان را به سیاق خود حل کرد.
picture alliance/Photoshot
موضوع
ابتدا در اکتبر 1918، زمانی که در شکست نظامی آلمان در جنگ جهانی اول تردیدی وجود نداشت، تغییر مهم در قانون اساسی رخ داد و انتصاب صدراعظم رایش به رای اعتماد رایشتاگ وابسته شد.
picture-alliance/akg-images
موضوع
استمرار دوران رایش قیصر و جمهوری وایمار، آنگونه که در سقوط سلطنت در نوامبر 1918 و انتخابات مجلس ملی موسسان در ژانویۀ 1919 اتفاق افتاد، در عمل قابل توجه بود.
picture-alliance/akg-images
موضوع
اگرچه هیتلر در نتیجۀ یک پیروزی بزرگ انتخاباتی به قدرت نرسید، ولی اگر در ژانویۀ 1933 در راس قویترین حزب قرار نداشت نمی توانست این منصب را تصاحب کند.
picture-alliance/UPI
موضوع
فرصت دوم برای ایجاد مردمسالاری در سالهای بعد از 1945 فقط در اختیار بخشی از آلمان قرار گرفت: بخش غربی.
picture-alliance/akg-images
موضوع
از قرن نوزدهم به­این­سو اتحاد و آزادی شعارهای مرکزی جنبش­ها در آلمان بودند که دامنه­ی آن به­دوران جدایی بعد از جنگ جهانی دوم نیز کشیده شد.
picture-alliance/ZB
موضوع
از سوم اکتبر 1990 آلمان مجددا متحد شده است. انقلاب صلح آمیز مردم در جمهوری دموکراتیک آلمان به فروریختن دیواری که آلمان را به غرب و شرق تقسیم کرده بود انجامید. اتحاد مجدد فرایندی بی نظیر در تاریخ و متکی به نیروی ملی است که نمی تواند در طول چند سال به پایان برسد. نوسازی اقتصاد و بنیان های اجتماعی در یالات شرقی پیشرفت های خوبی داشته است. با این وجود هنوز چالش های بزرگی وجود دارند که مردم آلمان باید آن ها ا به طور مشترک حل کنند.
dpa/Daniel Kalker
موضوع
هم زمان با قرارداد وحدت، برلین به عنوان پایتخت معین شد.
picture-alliance/ZB
موضوع
از سوم اکتبر 1990 آلمان مجددا متحد شده است. انقلاب صلح آمیز مردم در جمهوری دموکراتیک آلمان به فروریختن دیواری که آلمان را به غرب و شرق تقسیم کرده بود انجامید.