Bendra informacija

ESBO

57 valstybes nares vienijanti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) yra platus europinio bendradarbiavimo forumas. ESBO misijos operatyviai veikia visų pirma konfliktų užkirtimo ir sprendimo srityse; Vokietija organizacijoje aktyviai prisideda teikiant didelę finansinę ir personalo paramą. ESBO Generalinio sekretoriato būstinė yra Austrijos sostinėje Vienoje.

osce.org

Euras

Euras yra Europos pinigų sąjungos valiuta. Po JAV dolerio jis atstovauja antrą svarbiausią valiutų sistemą pasaulyje. Atsakomybę už euro pinigų politiką prisiima Europos centrinis bankas (ECB) Frankfurte prie Maino ir nacionaliniai emisijos bankai. Šešiolikoje iš 28 ES valstybių euras yra oficiali valiuta. Euro zonoje, tame tarpe ir Vokietijoje, euras grynųjų pinigų pavidalu buvo įvestas 2002 m. sausio 1 d. Prieš tai nuo 1999 m. pradžios jis cirkuliavo negrynųjų pinigų pavidalu.

ecb.europa.eu

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas yra parlamentinis Europos bendrijų organas. Jis susideda iš 751 parlamentarų, kuriuos 28 valstybių narių gyventojai tiesiogiai renka penkerių metų kadencijai. Vietų skaičius Parlamente priklauso nuo kiekvienos šalies gyventojų skaičiaus. Vokietija, kaip didžiausia ES valstybė, turi 99 parlamentarus. Parlamentas turi įstatymų leidimo, biudžeto ir kontrolės įgaliojimus, tačiau neturi įstatymų leidybos iniciatyvos teisės. Parlamento būstinė yra Strasbūre; darbas vyksta, be to, Briuselyje ir Liuksemburge.

europarl.europa.eu

Europos Sąjungos Taryba

Taryba („Ministrų Taryba“), yra svarbiausias ES įstatymų leidybos organas. Kiekviena valstybė narė į ją deleguoja po atitinkamos srities ministrą. Taryba ir Europos Parlamentas dalinasi įstatymų leidybos įgaliojimus ir atsakomybę už ES biudžetą. Pirmininkaujanti ES Tarybai šalis keičiasi kas šeši mėnesiai.

Europos Sąjungos Vadovų Taryba

Europos Sąjungos Vadovų Taryba nustato ES politikos gaires. Joje, pirmininkaujant prezidentui, dukart per metus susirenka valstybių ir vyriausybių vadovai bei Komisijos pirmininkas ir Aukštasis Sąjungos įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai.

Jungtinės Tautos

Jungtinės Tautos (JT) yra tarptautinės sistemos kertinis akmuo. Siekiant prisitaikyti prie šiandieninės politinės tikrovės, Vokietija pasisako už JT reformą. Nuo 1996 m. Vokietija yra trečia pagal dydį JT biudžeto mokėtoja, viena iš JT būstinės valstybių; Bonoje be kitų įsikūręs UNFCCC klimato kaitos sekretoriatas.

un.org

PPO

Pasaulio prekybos organizacija (PPO), įkurta 1995 m., rūpinasi tarptautinės prekybos susitarimų įgyvendinimu ir yra derybų dėl tarptautinės prekybos liberalizavimo forumas. Tarptautinės prekybos derybų ture Vokietija primygtinai pasisako už geresnę besivystančių šalių integraciją į tarptautinę prekybą. PPO būstinė yra Ženevoje (Šveicarija).
wto.org

TVF

Pagrindinė Tarptautinio valiutos fondo (TVF), įsikūrusio Vašingtone, užduotis – skatinti 188 valstybių narių makroekonominį stabilumą. Vokietija, turinti 6,0 proc. kapitalo dalį, yra viena svarbiausių Tarptautinio valiutos fondo akcininkių. Per vokiečių kilmės valdantįjį direktorių Vokietija aktyviai dalyvauja TVF sprendimų priėmime.

imf.org