Portal zawierający aktualne dane, fakty i informacje o Niemczech.

 • Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT)
  Cyfrowe przeobrażenia: po internecie nadchodzi teraz internet rzeczy (IoT) vectorfusionart/stock.adobe.com
  Internet powoduje zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego – od gospodarki poprzez edukację aż do zagadnień e-administracji.
 • dpa/Ralph Goldmann
  Racjonalność i precyzja to cechy charakteryzujące niemiecką architekturę. Jednakże wraz z triumfem architektury ekologicznej pojawiły się także znamiona nowego emocjonalizmu i lekkości.
 • Daniel Bockwoldt/dpa
  Republika Federalna Niemiec oferuje naukowcom doskonałą infrastrukturę do badań z wykorzystaniem wielkiej aparatury badawczej – poczynając od wysokowydajnych komputerów aż do akceleratorów cząstek. Niemieccy naukowcy uczestniczą ponadto aktywnie w wielu szeroko zakrojonych międzynarodowych projektach badawczych.
 • Kleiner Arber
  Kleiner Arber picture alliance/ZB
  W 16 parkach narodowych i 15 rezerwatach biosfery pomiędzy Morzem Północnym a Alpami pod szczególną ochroną znajduje się wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin.
 • W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych
  W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych 2013 Bundeswehr/Bier
  Niemcy angażują się na rzecz sprawiedliwego, pokojowego i stabilnego ładu międzynarodowego. Prewencja kryzysowa i rozbrojenie odgrywają tutaj ważną rolę.

Położona w sercu Europy Republika Federalna Niemiec jest otwartym na świat, demokratycznym krajem o bogatych tradycjach i pulsującej życiem współczesności. Liczące 81,2 miliony mieszkańców Niemcy są krajem o największej liczbie ludności w Unii Europejskiej.O Niemczech w skrócie: liczby, fakty, informacje.

Republika Federalna Niemiec jest żywą demokracją o określonym systemie wartości i różnorodnym krajobrazie politycznym. Integracja wschodniej i zachodniej części Niemiec, centralny temat od 1990 r., powiodła się dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich mieszkańców.

Nikada/Getty Images
Temat
Niemcy są demokracją parlamentarną. Organami konstytucyjnymi są Bundestag, Bundesrat, Prezydent Federalny, Rząd Federalny i Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Nadrzędnym celem niemieckiej polityki zagranicznej jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód dla niemieckiej polityki zagranicznej otworzyły się nowe szanse i wyzwania. Niemcy przyjęły na siebie zwiększoną odpowiedzialność, która przypadła im po ponownym zjednoczeniu w 1990 roku.

Rada Praw Człowieka w Genewie jest najważniejszym gremium Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka
Rada Praw Człowieka w Genewie jest najważniejszym gremium Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka EPA/Valentin Flauraud
Temat
Poszanowanie praw człowieka jest ustanowione w Ustawie Zasadniczej. Również na całym świecie Niemcy angażują się na rzecz ochrony ludzi przed naruszeniem ich praw i podstawowych wolności.

Niemcy są największą gospodarką narodową w Unii Europejskiej, a po USA, Chinach i Japonii czwartą pod względem wielkości na świecie. Niemiecka gospodarka zawdzięcza swoją konkurencyjność i globalne powiązania wielkiej innowacyjności oraz silnemu ukierunkowaniu na eksport.

The New York Times/Redux/laif
Temat
Niemiecka gospodarka stoi u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Rząd Federalny przyspiesza transformację cyfrową.

Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

picture-alliance/Keystone
Temat
Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem w zakresie ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Proces odchodzenia od energii atomowej już się rozpoczął.

Niemcy są prężnym ośrodkiem naukowym. Reformy ostatnich lat przyniosły właściwe efekty, badania naukowe są bardziej niż kiedykolwiek ukierunkowane na współpracę międzynarodową. 

Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Temat
Niemiecki sektor badawczo-rozwojowy jest ukierunkowany na współpracę międzynarodową, ma dobrze rozwiniętą sieć kooperacji i jest otwarty dla naukowców z zagranicy.

Niemcy liczące 81,2 miliona mieszkańców są najliczebniejszym narodem w Unii Europejskiej. Ten nowoczesny, otwarty na świat kraj stał się ważnym państwem przyjmującym imigrantów. Ponad 16,4 miliona osób w Niemczech wywodzi się ze środowisk migracyjnych. Niemcy zaliczają się obecnie do krajów, w których istnieją najbardziej liberalne przepisy imigracyjne. 

Rodzina ma duże znaczenie – obecnie również wielu ojców korzysta z urlopów wychowawczych
Rodzina ma duże znaczenie – obecnie również wielu ojców korzysta z urlopów wychowawczych Sean Gallup/Getty Images
Temat
Nowe formy współżycia wywierają wpływ na społeczeństwo niemieckie. Udzielane jest planowe wsparcie sprzyjające pogodzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Swój autorytet ważnego narodu z tradycją kultu­rową Niemcy zawdzięczają sławnym nazwiskom z przeszłości, takim jak Bach, Beethoven i Brahms w muzyce czy Goethe, Schiller i Tomasz Mann w literaturze. Również artystyczne koncepcje modernizmu posiadają we wszystkich formach sztuki wybitnych przedstawicieli. 

Malte Christians/dpa
Temat
Niemcy posiadają wielowarstwowy krajobraz niezależnych mediów. Digitalizacja zapoczątkowała zmiany strukturalne o dużym zasięgu.

Umiłowanie natury i entuzjazm związany z miastem, zdrowe odżywianie i restauracje gourmet, świadomość tradycji i otwartość na świat - Niemcy są jednym z krajów o najwyższym stan-dardzie życia na świecie. Human Development Index (HDI) 2014 publikowany przez Organi-zację Narodów Zjednoczonych umieszcza Niem-cy na 6 miejscu listy obejmującej 187 krajów.

Christian Kerber/laif
Temat
Niemcy jako cel podróży stają się coraz bardziej popularne również wśród turystów zagranicznych. Do atrakcyjnych celów podróży należą nie tylko miasta, ale także rezerwaty przyrody i rezerwaty biosfery.

Niemiecka droga do wolnościowej demokracji i funkcjonującego systemu parlamentarnego prowadziła poprzez wiele historycznych zakrętów – rozdrobnienie na wiele państw w okresie nowożytnym, upadek rewolucji marcowej i Republiki Weimarskiej aż po „wyskoczenie z historii” przez narodowy socjalizm.

picture-alliance/ZB
Temat
Proces zjednoczenia jest procesem bezprecedensowym w historii i aktem narodowego wysiłku, którego ukończenie nie jest możliwe w ciągu kilku lat.

Social Media

Provided by / bereitgestellt von deutschland.de