Atrakcyjny rynek pracy

Dualne kształcenie zawodowe: model niemiecki łączący teorię z praktyką jest wdrażany w wielu krajach
Dualne kształcenie zawodowe: model niemiecki łączący teorię z praktyką jest wdrażany w wielu krajach Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Niemiecki rynek pracy charakteryzuje się wysoką stopą zatrudnienia i niskim bezrobociem. Dualne kształcenie zawodowe to niemiecki hit eksportowy.

Pomimo kryzysu finansowego i gospodarczego panującego od 2008 r. niemiecki rynek pracy rozwija się pomyślnie. W lipcu 2015 r. w Niemczech zatrudnionych było 42,8 miliona osób objętych obo­wiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Wysoka stopa zatrudnienia, przekraczająca 73,5 procent, pomimo niewielu bodźców wzrostu gospodarczego na świecie świadczy o dobrej sytuacji ekonomicznej. Niemcy należą do krajów UE o najniższym bezrobociu. W 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła średnio 6,7 procent, co stanowi najniższą wartość od 1991 r. Szczególnie pozytywny wpływ na rynek pracy ma wzrost gospodarczy w branżach sektora usługowego. Według badań Instytutu Badania Rynku Pracy i Życia Zawodowego w najbliższych latach zmiany prowadzące do powstania społeczeństwa opartego na usługach będą przebiegały coraz intensywniej. Dla rozwoju rynku pracy typowy jest również wzrost zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.

picture alliance/dpa

Niewielkie bezrobocie młodzieży w Niemczech zwróciło uwagę międzynarodowej opinii publicznej na skuteczne dualne kształcenie zawodowe, różniące się od edukacji czysto szkolnej, która w większości krajów poprzedza wejście w życie zawodowe. Mniej więcej połowa młodych ludzi w Niemczech po ukończeniu szkoły średniej uczy się jednego z 350 kwalifikowanych zawodów w systemie dualnym. Wiedza praktyczna przekazywana jest uczniom w zakładzie pracy przez trzy lub cztery dni w tygodniu, natomiast teoretyczna – w szkole zawodowej przez jeden lub dwa dni w tygodniu. Wiele krajów wdraża obecnie u siebie system dualnego kształcenia zawodowego.

W celu stworzenia nowoczesnego, sprawiedliwego i przejrzystego rynku pracy, rząd niemiecki zrealizował ponadto wiele przedsięwzięć z zakresu polityki rynku pracy. Od 2015 r. obowiązuje ustawowa minimalna stawka godzinowa w wysokości 8,50 ­euro, z czego korzysta bezpośrednio 3,7 miliona osób. Z kolei parytety mają przyczynić się do równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. W spółkach giełdowych zobowiązanych do udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wśród stanowisk w radach nadzorczych, które będą obsadzane od 2016 r., udział kobiet musi wynosić 30 procent. „Ustawa o jedno­litych zbiorowych układach pracy“ gwarantuje ­natomiast, że w jednym zakładzie pracowników ­wykonujących te same czynności nie mogą obowiązywać różne układy zbiorowe. A ponadto osoba, która może wykazać ponad 45 lat składkowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, od 1 lipca 2014 r. w chwili ukończenia 63 roku życia może odejść na emeryturę bez potrąceń.

W związku ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w społeczeństwie, jednym z najpilniejszych zadań jest zabezpieczenie bazy pracowników wykwalifikowanych. Głównym projektem związanym z otwarciem rynku pracy jest „Make it in Germany“ - wielojęzyczny portal internetowy dla specjalistów z innych krajów. Znajdują się tam informacje dla pracowników zainteresowanych imigracją o szansach kariery zawodowej oraz aktualne oferty pracy w zawodach, w których występują niedobory pracowników (służba zdrowia, zawody inżynieryjne, technologia informacyjna). Absolwenci szkół wyższych i specjaliści uzyskują ponadto łatwy dostęp do niemieckiego rynku pracy dzięki „Niebieskiej Karcie UE”.

Related content