Kontekst

Emisja gazów cieplarnianych

Dwie trzecie spowodowanego działalnością człowieka (antropogenicznego) efektu cieplarnianego wywołują emisje dwutlenku węgla (CO2). Gaz klimatyczny powstaje podczas spalania kopalnych nośników energii, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel. Nośniki te zawierają węgiel (C), który łączy się z zawartym w powietrzu tlenem (O2) w dwutlenek węgla. Według analiz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) każdego roku do atmosfery przedostaje się 32,3 mld ton CO2 (2014 r.) w wyniku zużycia kopalnych nośników energii. Poza dwutlenkiem węgla Protokół z Kioto reguluje także emisje takich gazów cieplarnianych, jak podtlenek azotu, metan oraz fluorowęglowodory chlorowcowane, węglowodory perfluorowane i sześciofluorek siarki.

Ochrona przyrody

Na ternie Niemiec występuje 48 tys. gatunków zwierząt oraz ok. 24 tys. gatunków roślin wyższego rzędu, mchów, grzybów, porostów i wodorostów. Ochrona przyrody jest w Niemczech oficjalnym celem państwowym, zapisanym od 1994 roku także w art. 20 a Ustawy Zasadniczej. W Niemczech wydzielonych jest kilka tysięcy rezerwatów przyrody, ponadto istnieje 16 parków narodowych i 15 rezerwatów biosfery. Niemcy są poza tym państwem-stroną najważniejszych międzynarodowych umów dotyczących ochrony przyrody i uczestniczą w prawie 30 międzypaństwowych umowach i programach, które ochronę przyrody stawiają sobie za cel.

W Niemczech nieprzerwanie rośnie odsetek powierzchni uprawianych ekologicznie. W 2013 roku wynosił on 6,4 procent. Oczekuje się, że w skali średniofalowej zwiększy się on do 20 procent. Konsumenci cenią sobie produkty wytwarzane ekologicznie; w 2015 roku ponad
70 902 produkty posiadały państwowy znak „BIO”.

bmub.bund.de

Parki narodowe

Wiêkszooeæ z szesnastu niemieckich parków narodowych znajduje siê na północy Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie wyróżniają siê niepowtarzaln ą przyrodą i krajobrazem i służą zachowaniu naturalnej różnorodnooeci gatunków rzadko spotykanych rooelin i zwierząt. Najwiêkszym parkiem jest Park Narodowy Szlezwicko-Holsztyñskich Wattów o pow. 441 tys. hektarów. Park Narodowy Jasmund ze sławnymi klifami kredowymi na wyspie Rugii, liczący 3070 hektary, jest najmniejszym parkiem..

bfn.de

Program energetyczno–klimatyczny

Opracowany przez rząd federalny zintegrowany program energetyczny i ochrony klimatu zakłada zmniejszenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 40 procent w porównaniu z rokiem 1990. Program ten obejmuje środki w zakresie 29 dziedzin, sięgające od wspierania skojarzonej gospodarki energetycznej (urządzenia produkujące jednocześnie energię elektryczną i ciepło) i odnawialnych źródeł energii aż po dalszy rozwój technologii CCS (Carbon Capture and Storage). Technologia ta polega na wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla powstającego w procesach zachodzących w elektrowniach. W programie ochrony klimatu rząd federalny dąży do realizacji trzech centralnych celów: bezpieczeństwa energetycznego, rentowności i nieszkodliwości dla środowiska naturalnego.

Ramowa Konwencja ONZ w Sprawie Zmian Klimatu

W skali globanej Ramowa Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych UNFCCC oraz stanowiący jej uzupełnienie Protokół z Kioto są jedynymi wiążącymi w świetle prawa międzynarodowego regulacjami w sprawie ochrony klimatu. 196 państwa-strony konwencji ramowej spotykają się rokrocznie na konferencji klimatycznej ONZ. Najbardziej znana konferencja odbyła się w Kioto w Japonii w 1997 roku, a wynikiem jej prac było przyjęcie Protokołu z Kioto. Zapisano w nim określony poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich państw uprzemysłowionych  Na konferencji klimatycznej w Paryżu (COP 21) w grudniu 2015 roku wspólnota narodów doszła po raz pierwszy do zgodniego z prawem międzynarodowym wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia globalnego wzrostu ocieplenia do poziomu znacznie mniejszego niż o 2 °C w stosunku do epoki przedindustrialnej. Porozumienie to musi być ratyfikowane przez poszczególne państwa. Regulacje powinny wejść w życie w styczniu 2020, jeśli do tego czasu 55 państw wytwarzających przynajmniej 55 procent światowej emisji gazów cieplarnianych dokona ratyfikacji porozumienia.

Siedzibą sekretariatu konwencji klimatycznej (UNFCCC) jest Bonn.

umweltbundesamt.de

newsroom.unfccc.int

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa ta (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) ma promować budowę urządzeń energetycznych zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej przynajmniej do 35 procent w roku 2020 oraz nieprzerwany wzrost tego rodzaju energii w dalszym okresie. Ustawa ta gwarantuje producentom stałe stawki. Należy ona do katalogu środków, które mają zmniejszyć zależność od kopalnych nośników energii oraz od importu energii spoza obszaru UE. Główne zarysy niemieckiej ustawy zostały przejęte przez wiele państw na całym świecie.

erneuerbare-energien.de