Kontekst

Emisja gazów cieplarnianych

Dwie trzecie spowodowanego działalnością człowieka (antropogenicznego) efektu cieplarnianego wywołują emisje dwutlenku węgla (CO2). Gaz klimatyczny powstaje podczas spalania kopalnych nośników energii, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel. Nośniki te zawierają węgiel (C), który łączy się z zawartym w powietrzu tlenem (O2) w dwutlenek węgla. Poza dwutlenkiem węgla do gazów cieplarnianych należą również gaz rozweselający, metan oraz fluorowęglowodory chlorowcowane, węglowodory perfluorowane i sześciofluorek siarki.

Ochrona przyrody

Na ternie Niemiec występuje 48 tys. gatunków zwierząt oraz ok. 24 tys. gatunków roślin wyższego rzędu, mchów, grzybów, porostów i wodorostów. Ochrona przyrody jest w Niemczech oficjalnym celem państwowym, zapisanym od 1994 roku także w art. 20 a Ustawy Zasadniczej. W Niemczech wydzielonych jest kilka tysięcy rezerwatów przyrody, ponadto istnieje 16 parków narodowych i 16 rezerwatów biosfery UNESCO. Niemcy są poza tym państwem-stroną najważniejszych międzynarodowych umów dotyczących ochrony przyrody i uczestniczą w prawie 30 międzypaństwowych umowach i programach, które ochronę przyrody stawiają sobie za cel.

W Niemczech nieprzerwanie rośnie odsetek powierzchni uprawianych ekologicznie. W 2016 roku wynosił on 7,5 procent. Oczekuje się, że w skali średniofalowej zwiększy się on do 20 procent.

bmub.bund.de

Parki narodowe

Wiêkszooeæ z szesnastu niemieckich parków narodowych znajduje siê na północy Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie wyróżniają siê niepowtarzaln ą przyrodą i krajobrazem i służą zachowaniu naturalnej różnorodnooeci gatunków rzadko spotykanych rooelin i zwierząt. Najwiêkszym parkiem jest Park Narodowy Szlezwicko-Holsztyñskich Wattów o pow. 441 tys. hektarów. Park Narodowy Jasmund ze sławnymi klifami kredowymi na wyspie Rugii, liczący 3070 hektary, jest najmniejszym parkiem..

bfn.de

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa ta (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) reguluje preferowane wprowadzanie do sieci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i gwarantuje jej producentom stałe taryfy. Stworzyła ona bardzo dobre warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii i w swoich głównych zarysach została przejęta przez wiele państw na całym świecie.

erneuerbare-energien.de