Kontekst

DAAD, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną instytucją uczelni niemieckich. Jej zadanie polega na rozwijaniu kontaktów międzyuczelnianych z zagranicą przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są z reguły przewidziane dla wszystkich kierunków oraz wszystkich krajów. W równym stopniu mogą z nich korzystać cudzoziemcy, jak i Niemcy. DAAD posiada na całym świecie sieć biur, lektorów i związków byłych stypendystów, gdzie prowadzi się działalność informacyjno-doradczą.

daad.de

Dwutorowy system kształcenia zawodowego

Czymś niespotykanym na skalę międzynarodową jest dwutorowy system kształcenia zawodowego. W ramach tego systemu około 50 proc. młodzieży uczy się po skończeniu szkoły jednego z blisko 330 uznawanych przez państwo zawodów. Taki początek życia zawodowego różni się od czysto szkolnego kształcenia zawodowego, praktykowanego w wielu państwach. Trzy lub cztery dni w tygodniu ma miejsce praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy; w jeden lub dwa dni w tygodniu odbywa się teoretyczne kształcenie zawodowe w szkole zawodowej. Kształcenie takie trwa od dwóch do trzech i pół lat. Kursy ponadzakładowe oraz dodatkowe oferty podnoszenia kwalifikacji uzupełniają wykształcenie zawodowe w zakładach pracy. Ten system kształcenia finansowany jest przez zakłady pracy, które płacą uczniom zawodu wynagrodzenie, oraz przez państwo, finansujące szkoły zawodowe. Każdego roku około 500 tysięcy młodych ludzi w Niemczech podpisuje nową umowę o naukę zawodu w ramach dualnego systemu kształcenia. Ze względu na dwutorowy system kształcenia zawodowego odsetek młodzieży bez zawodu lub miejsca nauki zawodu utrzymuje się w Niemczech na stosunkowo niskim poziomie. Połączenie teorii z praktyką zapewnia wysokie kwalifikacje rzemieślników i robotników wykwalifikowanych. Kształcenie zawodowe otwiera ponadto drogę do kariery, która poprzez dokształcanie prowadzi do uzyskania dyplomu mistrza. Od niedawna istnieje także możliwość podnoszenia kwalifikacji w drodze kształcenia zaocznego aż do uzyskania tytułu „master" na wyższej uczelni.

bibb.de

Fundacja im. Alexandra Humboldta

Założona w 1860 roku Fundacja im. Alexandra Humboldta (AvH) wspiera dzisiaj współpracę naukową pomiędzy najznakomitszymi naukowcami z Niemiec i zza granicy. Każdego roku umożliwia ona przeszło 2 tysiącom międzynarodowych naukowców pobyt naukowy w Niemczech i pielęgnuje sieć kontaktów z ponad 28 tys. humbold­czyków ze wszystkich dziedzin nauki w więcej niż 140 krajach – wśród nich także z 55 laureatami Nagrody Nobla.

humboldt-foundation.de

Niemieckie Towarzystwo Badawcze

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jest centralną, samorządną organizacją naukową i najważniejszym finansistą badań naukowych. Wspiera ona finansowo przedsięwzięcia naukowo-badawcze, przekazując środki przede wszystkim uczelniom wyższym. Dodatkowo wspiera współpracę pomiędzy naukowcami oraz prowadzi działalność doradczą dla parlamentów i władz.

→ dfg.de

Towarzystwo im. Fraunhofera

Towarzystwo im. Fraunhofera prowadzi stosowane badania naukowe. Zleceniodawcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe oraz sektor państwowy. Wartość przeprowadzanych przez przeszło 25 tysięcy pracowników badań osiąga 2,3 mld euro rocznie. Towarzystwo im. Fraunhofera posiada 72 instytuty i placówki badawcze na terenie Niemiec oraz spółki zależne w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

fraunhofer.de

Towarzystwo im. Maxa Plancka

Towarzystwo im. Maxa Plancka założono 26 lutego 1948 roku dla kontynuowania tradycji utworzonego w 1911 roku Towarzystwa Wspierania Nauk Cesarza Wilhelma. 81 instytutów im. Maxa Plancka prowadzi podstawowe badania naukowe w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, humanistycznych i społecznych. Wspólnie z uniwersytetami partnerskimi towarzystwo utworzyło szkoły doktoranckie o międzynarodowym charakterze, zwane Max Planck Research Schools. Towarzystwo im. Maxa Plancka zatrudnia blisko 23 tysiące pracowników, z których 60 procent pracuje w dziedzinie naukowej.

mpg.de

Uniwersytety techniczne

Uniwersytety w bardzo dużym stopniu nastawione na kierunki techniczne noszą nazwę uniwersytetów technicznych (Technische Universität - TU) lub politechnik (Technische Hochschule - TH). W przeciwieństwie do zorientowanych na badania stosowane wyższych szkół zawodowych, przywiązują one większą wagę do podstawowych badań naukowych. Dziewięć wiodących uniwersytetów technicznych utworzyło inicjatywę TU9. Uniwersytety te wyróżniają się szczególnie międzynarodowym profilem i koordynują za granicą liczne oferty zachęcające do podjęcia studiów.

tu9.de

Wspólnota im. Helmholtza

Helmholtz-Gemeinschaft jest największą niemiecką organizacją naukową: liczy 18 ośrodków naukowo-badawczych, dysponuje rocznym budżetem w wys. 4,5 mld euro i zatrudnia ponad 39 tysięcy pracowników. Jej działalność obejmuje takie dziedziny, jak energetyka, badanie ziemi i środowisko naturalne, ochrona zdrowia, lotnictwo i kosmonautyka, komunikacja, materia oraz kluczowe technologie.

helmholtz.de

Wspólnota im. Leibniza

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) był jednym z ostatnich wszechstronnych uczonych. Odpowiednio szerokie jest też spektrum naukowe 93 instytutów badawczych, których zakres sięga od nauk humanistycznych i ekonomicznych aż po matematykę. W centrum ich działalności znajdują się zorientowane na zastosowanie podstawowe badania naukowe. Instytuty im. Leibniza zatrudniają blisko 19 100 pracowników i dysponują łącznym budżetem wynoszącym ponad 1,9 mld euro.

leibniz-gemeinschaft.de