Aktywna polityka zagraniczna państwa w dziedzinie nauki

Wymiana naukowa
Wymiana naukowa dpa/Jaspersen
Także w polityce zagranicznej Republika Federalna Niemiec stawia na współpracę w dziedzinie nauki. Wymiana akademicka z regionami objętymi kryzysami czy konfliktami zbrojnymi odgrywa tu szczególną rolę.

Wymiana naukowa i uniwersytecka jest głównym filarem zagranicznej polityki kulturalnej 
i edukacyjnej. Ważnymi partnerami niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realizacji tych zadań są Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacja im. Alexandra Humboldta, Niemiecki Instytut Archeologiczny (DAI) oraz aktywne na arenie międzynarodowej fundacje partii politycznych. Od 2009 r. w ramach inicjatywy polityki zagranicznej w dziedzinie nauki rozbudowano sprawdzone instrumenty i zainicjowano nowe przedsięwzięcia.

Tak więc pięć Niemieckich Domów Nauki i Innowacji (Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser - DWIH) zlokalizowanych w Moskwie, New-Delhi, Nowym Jorku, São Paulo i Tokio popularyzuje współpracę naukową z Republiką Federalną Niemiec.

Ponadto od roku 2009 dzięki DAAD wsparcie otrzymała działalność czterech nowo utworzonych centrów doskonałości w Rosji, Tajlandii, Chile i Kolumbii: Centra te kontaktują setki naukowców z całego świata z niemieckim sektorem badawczym i oferują młodemu pokoleniu akademickiemu wykształcenie na najwyższym poziomie. Również w Afryce Subsaharyjskiej od 2008 r. utworzono 10 ośrodków wiedzy specjalistycznej, co oznacza nowe możliwości badawcze i lepszą jakość kształcenia.

Współpraca akademicka z regionami 
objętymi kryzysami i konfliktami zbrojnymi

Głównym celem zagranicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej jest zapewnienie dostępu do edukacji i badań naukowych w czasach kryzysu, w regionach objętych kryzysem i krajach w okresie transformacji, i stworzenie tam perspektyw naukowych i akademickich. Z tą kompleksową działalnością wiąże się nadzieję, że współpraca 
w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego stworzy podwaliny, które umożliwią porozumienie na płaszczyźnie politycznej a tym samym ułatwią prewencję kryzysową i pokonanie kryzysu.

Wzmocnienie wolności nauki

Konsekwencją licznych kryzysów i konfliktów 
w niedawnej przeszłości jest zarówno utrudniony dostęp młodych ludzi do edukacji jak i rosnąca presja na wolność nauki. W odpowiedzi na ten stan rzeczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje inicjatywę Philippa Schwartza z Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, umożliwiającą zagrożonym badaczom pracę w Niemczech.

We współpracy z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w 2014 r. DAAD zainicjowała także program „Kadra kierownicza dla Syrii”, w ramach którego na studia do Niemiec przybyło i je ukończyło 221 syryjskich stypendystów. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera również programy stypendialne dla uchodźców w krajach,, które przyjęły ich jako pierwsze. Należy w szczególności wspomnieć o Niemieckiej Inicjatywie Akademickiej na rzecz Uchodźców im. Alberta Einsteina (DAFI), która jest prowadzona przez niemieckie Biuro Spraw Zagranicznych wspólnie z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Do tego dochodzą dalsze stypendia DAAD z przeznaczeniem na pomoc „na miejscu”.

W ten sposób niemieckie instytucje edukacyjne i naukowe tworzą perspektywy i otwierają dostęp tam, gdzie warunki ramowe dla szkolnictwa wyższego i polityki badawczej są trudne 
Ponadto DAAD oraz niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych stworzyły również programy „Integra - integracja uchodźców w ramach studiów specjalistycznych” oraz „­Witamy – studenci angażują się na rzecz uchodźców”.

Od roku 2011 Republika Federalna Niemiec realizuje z wieloma krajami arabskimi partnerstwo dla transformacji, które wspiera dążenia do reform na uniwersytetach arabskich poprzez projekty współpracy z uczelniami wyższymi w Niemczech. Szczególnym polem działania są ponadto liczne programy pomocowe w zakresie dobrego rządzenia („Good Governance“), które skierowane są do przyszłej kadry kierowniczej z regionów objętych kryzysem na całym świecie.

Related content