Ambitne badania naukowe najwyższej klasy

Nigdy dotąd inwestycje na prace badawczo-rozwojowe nie były tak wysokie jak obecnie
Nigdy dotąd inwestycje na prace badawczo-rozwojowe nie były tak wysokie jak obecnie Thomas Ernsting/laif
Deutschland investiert bewusst in Forschung und Wissenschaft und stellt eine exzellente Forschungsinfrastruktur. Die großen Forschungseinrichtungen haben weltweit Renommee.

Nauka i badania naukowe zajmują w Niemczech mocną pozycję. W ostatnich latach zarówno przedstawiciele gospodarki jak i polityki podnosili budżety na działalność naukową. W roku 2016 nakłady na badania naukowe wynosiły 2,93% produktu krajowego brutto. Wynik ten pozycjonuje RFN w czołówce krajów inwestujących ­ponad 2,5% PKB na cele badawczo-rozwojowe. Ogółem w roku 2016 w Niemczech wykorzystano na ten cel prawie 92,2 miliardów euro. Prawie 63 mld euro łącznej sumy wydatków na badania ­naukowe przypada na przemysł, około 16,5 mld na uczelnie wyższe a około 12 mld euro na skarb państwa.

dpa/Gambarini

Opublikowany przez ­Komisję Europejską raport „European Innovation Scoreboard 2017” wymienia Niemcy razem ze Szwecją, Danią, Finlandią, Holandią i Wielką Brytanią w grupie „liderów ­innowacji” Unii Europejskiej (UE). W badaniu podkreślono, że wysokie wydatki niemieckich przedsiębiorstw na innowacje są wzorem dla całej Europy. W latach 2006-2016 przedsiębiorstwa zwiększyły swoje wydatki na działalność naukowo-badawczą o około 50%. Wspólne wydatki państwa, przemysłu i uczelni na badania i rozwój wzrosły od 2005 roku o 65 procent. Do roku 2025 wydatki te mają wzrosnąć do 3,5 procent.

Niemieccy naukowcy mogą poszczycić się dobrymi wynikami: w opublikowanym w 2018 roku rankingu „Nature Index“, który analizuje ilość publikacji ośrodków badawczych i wyższych uczelni, RFN uzyskała najlepszą pozycję w Europie. Natomiast w skali światowej znalazła się ona na trzecim miejscu po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Od wprowadzenia interdyscyplinarnej strategii high-tech w roku 2006 Niemcy stworzyły wyjątkowy instrument innowacji. Od tego czasu z projektów badawczych strategii high-tech powstało wiele nowych rozwiązań technologicznych – poczynając od energooszczędnych żarówek LED 
a kończąc na rosnącej wraz z organizmem zastawki sercowej. Początkowo strategia high-tech skupiała się głównie na potencjale rynkowym konkretnych dziedzin technologii. Od roku 2010 koncentruje się na zapotrzebowaniu społecznym w kwestii przyszłościowych rozwiązań i ich realizacji.

Jako strategia badań i innowacji, strategia high-tech koncentruje się na głównych wyzwaniach związanych z cyfryzacją, zdrowiem, klimatem i energią, mobilnością, bezpieczeństwem, innowacjami społecznymi i przyszłością pracy.

W trzech rundach konkursowych, które odbyły się w ramach strategii high-tech zostało wyłonionych 15 najlepszych klastrów, które otrzymają specjalne wsparcie. Z ewaluacji przeprowadzonej w 2014 r. wynika, że w tych najlepszych klastrach powstało 900 innowacji, 300 patentów, 450 prac doktorskich i habilitacyjnych, 1 000 prac dyplomowych typu Bachelor i Master oraz założono 40 nowych przed­siębiorstw. Łącznie w Niemczech działa około 1 000 ośrodków badawczych finansowanych z budżetu państwa. Fundament krajobrazu naukowo-badawczego stanowią wyższe uczelnie oraz 4 duże poza­uniwersyteckie organizacje naukowo-badawcze.

Wysoki poziom pozauniwersyteckich 
instytucji naukowo-badawczych

Poza ośrodkami uniwersyteckimi najważniejszym centrum badań podstawowych w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, humanistycznych 
i społecznych jest założone w roku 1948 Towarzystwo im. Maxa Plancka (MPG). Ponad 14 tysięcy ­naukowców, w tym 47% naukowców z zagranicy, pracuje w 84 Instytutach i placówkach badawczych im. Maxa Plancka, do których należą także lokali­zacje w Holandii, Luksemburgu, Włoszech, USA i Brazylii. Od chwili ich założenia, naukowcom zrzeszonym w Towarzystwie im. Maxa Plancka przyznano 18 Nagród Nobla. Od 1970 r. opiekowało się ono ponad 4 000 wynalazków w ich drodze na rynek, zgłaszając co roku około 75 patentów.

Wspólnota Badawcza im. Helmholtza zajmuje się kluczowymi badaniami w sześciu zakresach tematycznych badań, takich jak energia, ziemia 
i środowisko, zdrowie, lotnictwo, loty w kosmos i komunikacja drogowa, kluczowe technologie i materia. Naukowcy Wspólnoty im. Helmholtza koncentrują się przy tym na wysoce złożonych systemach. Organizacja ta liczy prawie 40 tysięcy pracowników skupionych w 18 niezależnych Centrach im. Helmholtza, w tym w Niemieckim ­Centrum Lotnictwa i Lotów w Kosmos (DLR), posiadającym w samych tylko Niemczech 20 ­oddziałów. Daje jej to pozycję największej organizacji naukowo-badawczej Niemiec.

Posiadające 72 instytuty Towarzystwo im. Fraunhofera uważane jest za największy ośrodek badań stosowanych w Europie. Do jego najważniejszych dziedzin badawczych należą zdrowie, środowisko, mobilność i transport, a także energia i surowce. Posiadając spółki-córki, biura i partnerów kooperacyjnych w dziesięciu krajach europejskich, dwóch północnoamerykańskich 
i dwóch południowoamerykańskich, siedmiu azjatyckich, dwóch afrykańskich oraz w Izraelu, działa ono na skalę globalną.

Wspólnota im. Leibniza posiada 93 samodzielne ośrodki badawcze, których specjalizacja obejmuje zarówno nauki przyrodnicze, inżynieryjne i środowiskowe jak i nauki ekonomiczne, geograficzne i społeczne oraz humanistyczne. Nadrzędnym ­celem 9,9 tys. naukowców jest transfer wiedzy do polityki, gospodarki i społeczeństwa.

 

Wspieraniem finansowym nauki i badań naukowych zajmuje się Niemieckie Towarzystwo Naukowo-Badawcze (DFG), największa organizacja tego typu w Europie. Poza centralą w Bonn ­organizacja ta posiada biura w Chinach, Japonii, Indiach, Rosji, Ameryce Północnej i Łacińskiej i wspiera kooperację naukowców w kraju z ich zagranicznymi partnerami – przede wszystkim z europejskiego obszaru badań naukowych, ale nie tylko.

Badania, strategia high-tech, Towarzystwo im. Maxa Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera, Wspólnota Badawcza im. Helmholtza, Wspólnota im. Leibniza - Republika Federalna Niemiec inwestuje świadomie w działalność badawczą i naukę oraz udostępnia dosko­nałą infrastrukturę badawczą. Duże placówki ­badawcze cieszą się światową renomą.

Related content