Atrakcyjny system oświaty

Blisko 8,4 mln uczniów uczęszcza do szkół ogólnokształcących
Blisko 8,4 mln uczniów uczęszcza do szkół ogólnokształcących Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Wszystkie dzieci w Niemczech podlegają obowiązkowi szkolnemu. O systemie oświaty decydują władze krajów związkowych.

Szkolnictwo w Niemczech podlega w głównej mierze władzom 16 krajów związkowych. Z tego względu istnieją tu różne systemy oświaty, programy nauczania i typy szkół. Koordynacją polityki oświatowej, która ma na celu zapewnienie zgodności i porównywalności toku kształcenia oraz egzaminów końcowych, zajmuje się Stała Konferencja Ministrów Oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 do 42 322 szkół ogólnokształcących i zawodowych uczęszczało blisko 11 mln uczniów. W szkołach tych pracuje 798 180 nauczycieli. Oprócz tego prawie 990 402 uczniów uczy się w 5 836 ogólnokształcących i zawodowych szkołach prywatnych. Wszystkie dzieci od szóstego roku życia objęte są powszechnym obowiązkiem szkolnym przez okres dziewięciu lat. Priorytetową sprawą polityki edukacyjnej jest wspieranie wczesnego kształcenia w wieku przedszkolnym i jego integracja z kształceniem wczesnoszkolnym. Aktualnie stałym elementem w systemie edukacyjnym stało się już blisko 20 tys. szkół całodziennych. Oczekuje się, że nauka w tych szkołach umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych, przede wszystkim dzieciom z warstw społecznych z utrudnionym dostępem do edukacji.

picture alliance/JOKER

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Wyróżnia się tu trzystopniowy system edukacji: szkoła podstawowa oraz szkoły średnie pierwszego i drugiego stopnia. Na ogół wszystkie dzieci uczęszczają najpierw przez cztery lata (w Berlinie i Brandenburgii przez sześć lat) do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu przechodzą do jednej z trzech typów szkół średnich. Szkoła główna obejmuje klasy od 5. do 9. lub 10. Nauka w szkole realnej trwa od klasy 5. do 10. i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej (tzw. „Mittlere Reife”). Niemieckie gimnazjum obejmuje klasy od 5. do 12. lub 13. i kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości/matury. Szkoły mogą istnieć samodzielnie albo w zespołach obejmujących dwa lub trzy typy szkół średnich – jak w przypadku szkół zintegrowanych - co ułatwia zmianę typu szkoły w trakcie ­nauki. Nazwy szkół mogą się różnić w różnych krajach związkowych. Tylko nazwa gimnazjum jest wszędzie niezmienna. W roku 2017 świadectwo dojrzałości lub maturę zawodową otrzymało blisko 440 000 uczniów. Dzieci wymagające szczególnego ­podejścia pedagogicznego uczęszczają do szkół specjalnych odpowiednich do ich rodzaju niepełnosprawności. Jednakże, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych regułą ma stać się wspólna nauka dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.

140 niemieckich szkół mieszczących się w 72 krajach jest synonimem świetnego poziomu edukacji. Uczęszcza do nich blisko 22 tys. niemieckich wspólnie z 60 tys. uczniów innych narodowości. Mimo, że najczęściej są to szkoły prywatne, otrzymują one wsparcie personalne i finansowe z Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA). Od roku 2008 działa inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą i Instytutem Goethego dąży do rozbudowania międzynarodowej wspólnoty osób uczących się języka niemieckiego. Skupia ona prawie 2 tys. szkół na całym świecie, w których ponad 500 tys. uczniów uczy się języka niemieckiego.

Related content