Prężny ośrodek naukowy

Ukończone studia - to odskocznia do udanej kariery zawodowej
Ukończone studia - to odskocznia do udanej kariery zawodowej Wolfgang Stahr/laif
Niemcy są prężnym ośrodkiem naukowym. Reformy ostatnich lat przyniosły właściwe efekty, badania naukowe są bardziej niż kiedykolwiek ukierunkowane na współpracę międzynarodową.

Republika Federalna Niemiec należy do czołówki światowej pod względem badań naukowych i wykształcenia akademickiego. Świadczy o tym ponad 80 przyznanych wyróżnień Nagrodami Nobla, które dają jej trzecie miejsce jako państwu, z którego wywodzą się laureaci. W zglobalizowanym świecie, w którym wiedza uważana jest za najważniejszy „surowiec“, Niemcy bazując na swoich tradycjach badawczo-rozwojowych świetnie pozycjonują się w międzynarodowym wyścigu o najtęższe umysły. Istotne znaczenie mają tu trzy czynniki: gęsta sieć prawie 400 wyższych uczelni, cztery uznane w świecie pozauniwersyteckie ośrodki badawcze i intensywne prace badawcze prowadzone w przemyśle. Fakt, że Niemcy w Unii Europejskiej (UE) zajmują ugruntowaną pozycję w grupie „liderów innowacji“, ma swoje uzasadnienie w znakomitych efektach badań. Na arenie międzynarodowej Niemcy znajdują się w czołówce tych nielicznych krajów, które inwestują blisko 3% produktu krajowego brutto w prace badawczo-rozwojowe; do roku 2025 wydatki te mają wzrosnąć do co najmniej 3,5 procent.

picture-alliance/ZB

Przy pomocy licznych działań i reform przedstawiciele polityki i szkolnictwa wyższego podjęły inicjatywę na rzecz dalszego rozwoju i umiędzynarodowienia Niemiec jako ośrodka wiedzy. Jest wśród nich postanowiona w roku 2008 inicjatywa na rzecz zdobywania kwalifikacji, która pod hasłem „Postęp poprzez edukację“ (Aufstieg durch Bildung) oferuje wsparcie finansowe niezależnie od wieku. Do udanych projektów należy zaliczyć „Inicjatywę Doskonałości“ (Exzellenz­initiative), która zaowocowała wieloma kooperującymi na arenie międzynarodowej szkołami podyplomowymi i klastrami doskonałości. Jego kontynuacją jest tzw. „Strategia Doskonałości”. Za sukces należy uznać także „Pakt dla wyższych uczelni 2020“, „strategię high-tech”, „Pakt dla ­badań naukowych i innowacji“ czy też „strategię umiędzynarodowienia“. Niemcy, jako naród o największym zaangażowaniu w badania naukowe w Europie, były pierwszym państwem UE, które przedłożyło projekt strategii dalszego kształtowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EFR - Europäischer Forschungsraum).

Szczególnie ważnym aspektem jest koncepcja umiędzynarodowienia. W wyniku procesu bolońskiego dużą część ofert studiów zmieniono na nowe modele, kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor i Master. Istnieje szeroka gama kierunków, na których nauka prowadzona jest w języku obcym. Dla studentów zagranicznych Niemcy są jednym z pięciu najpopularniejszych krajów docelowych na świecie. Mobilność studentów 
z Niemiec wyjeżdżających za granicę jest również wysoka i wynosi 35%. W ostatnich kilku latach nieprzerwanie rosła także ilość zagranicznych wykładowców szkół wyższych osiągając ponad 10 procent. Wiele niemieckich uczelni zajmuje się „eksportem“ ofert studiów i tworzeniem szkół wyższych na międzynarodowym rynku edukacyjnym według niemieckiego modelu. Ogólnie rzecz biorąc niemiecki system edukacji jest stosunkowo dobrze dostosowany do potrzeb rynku pracy w porównaniu z innymi krajami. 87% dorosłych w Niemczech uzyskało maturę lub posiada ukończoną naukę zawodu. Średnia 
w krajach OECD wynosi 86 procent.

Related content