Atrakcyjny rynek pracy

Dualne kształcenie zawodowe: model niemiecki łączący teorię z praktyką jest wdrażany w wielu krajach
Dualne kształcenie zawodowe: model niemiecki łączący teorię z praktyką jest wdrażany w wielu krajach Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Niemiecki rynek pracy charakteryzuje się wysoką stopą zatrudnienia i niskim bezrobociem. Dualne kształcenie zawodowe to niemiecki hit eksportowy.

Ostatnie lata przyniosły korzystny rozwój sytuacji na niemieckim rynku pracy. W roku 2017 średnia roczna liczba zatrudnionych wyniosła 44,3 mln osób. Wysokie zatrudnienie świadczy 
o dobrej sytuacji ekonomicznej. Niemcy należą do krajów UE o najniższym bezrobociu. W 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła średnio 5,7 procent, 
co stanowi najniższą wartość od 1990 r. Postęp ten związany jest z dobrą koniunkturą w wielu sektorach przemysłu. Zapotrzebowanie firm na 
nowych pracowników ciągle rośnie. Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2017 r. nastąpił gwałtowny wzrost zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Jednocześnie liczba osób 
zatrudnionych w małym wymiarze godzin i prowadzących własną działalność gospodarczą dalej spadała.

picture alliance/dpa

Niewielkie bezrobocie młodzieży w Niemczech zwróciło uwagę międzynarodowej opinii publicznej na skuteczne dualne kształcenie zawodowe, różniące się od edukacji czysto szkolnej, która w większości krajów poprzedza wejście w życie zawodowe. Mniej więcej połowa młodych ludzi w Niemczech po ukończeniu szkoły średniej uczy się jednego z 350 kwalifikowanych zawodów w systemie dualnym. Wiedza praktyczna przekazywana jest uczniom w zakładzie pracy przez trzy lub cztery dni w tygodniu, natomiast teoretyczna – w szkole
zawodowej przez jeden lub dwa dni w tygodniu. Wiele krajów wdraża obecnie u siebie system dualnego kształcenia zawodowego.

W celu stworzenia nowoczesnego, sprawiedliwego i przejrzystego rynku pracy, rząd niemiecki zrealizował wiele przedsięwzięć z zakresu polityki rynku pracy. Od 2015 r. obowiązuje ustawowa minimalna stawka godzinowa. Z kolei reguła parytetu ma przyczynić się do równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Od 2016 r. 
w spółkach giełdowych zobowiązanych do partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wprowadzono zasadę, zgodnie z którą 
30 procent wszystkich miejsc w radach nadzorczych musi być obsadzonych przez kobiety. 
„Ustawa o jedno­litych zbiorowych układach pracy“ gwarantuje ­natomiast, że w jednym zakładzie pracowników ­wykonujących te same czynności nie mogą obowiązywać różne układy zbiorowe. 
A ponadto osoba, która może wykazać ponad 45 lat składkowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, od 1 lipca 2014 r. w chwili 
ukończenia 63 roku życia może odejść na emeryturę bez potrąceń.

Rząd federalny dąży do pełnego zatrudnienia. Jednak w obliczu zmian demograficznych, zachodzących w społeczeństwie, jednym z najpilniejszych zadań jest również zabezpieczenie bazy pracowników wykwalifikowanych. Głównym projektem związanym z otwarciem rynku pracy jest „Make it in Germany“ - wielojęzyczny portal internetowy dla specjalistów z innych krajów. Znajdują się tam informacje dla pracowników
zainteresowanych imigracją, o szansach kariery zawodowej oraz aktualne oferty pracy w zawodach, w których występują niedobory pracowników (służba zdrowia, zawody inżynieryjne, 
technologia informacyjna). Absolwenci szkół wyższych i specjaliści uzyskują ponadto łatwy 
dostęp do niemieckiego rynku pracy dzięki 
„Niebieskiej Karcie UE”.

Related content