Państwo zaangażowane globalnie

Kontener jako symbol globalizacji: port w Hamburgu należy do największych miejsc przeładunkowych na świecie
Kontener jako symbol globalizacji: port w Hamburgu należy do największych miejsc przeładunkowych na świecie Jörg Modrow/laif
Eksport, inwestycje zagraniczne, targi, globalizacja, handel światowy

Niemcy to kraj uprzemysłowiony, ukierunkowany na wywóz towarów, z silnymi powiązaniami międzynarodowymi i prężnie działa­jącym sektorem eksportowym. W rocznych ­rankingach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Niemcy po Chinach i USA regularnie zaliczane są do trójki państw świata o naj­większym eksporcie. W 2017 r. bilans handlu zagranicznego zamknął się nadwyżką 245 miliardów euro. Wartość eksportu niemieckich przedsiębiorstw (towary i usługi) osiągnęła 1 279 miliardów euro, a importu 1 034 miliardów euro. Niemcy są silnie zintegrowane z globalną gospodarką i osiągają korzyści z wolnego handlu i otwartych rynków. „Globalny wskaźnik konkurencyjności 2017-2018” Światowego Forum Ekonomicznego stawia Niemcy na piątym miejscu wśród najbardziej konkurencyjnych krajów. Zbadano gospodarki narodowe w 137 krajach.

dpa/Ole Spata

Co drugie euro wygospodarowane w Niemczech uzyskiwane jest z interesów prowadzonych za granicą; niemal co czwarte miejsce pracy zależne jest od eksportu, a w przemyśle nawet co drugie. Ponad milion przedsiębiorstw prowadzi handel zagraniczny. W 2015 r. towary były importowane przez 720 000 przedsiębiorstw, podczas gdy około 360 000 przedsiębiorstw prowadziło eksport. Istotny udział w niemieckim handlu zagranicznym miało 10 700 przedsiębiorstw posiadających swoje siedziby za granicą. Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) szacuje, że dla niemieckich firm pracuje za granicą ponad 7 milionów osób.

W dziedzinie eksportu dominują samochody i części samochodowe, maszyny, wyroby chemiczne, urządzenia do przetwarzania danych oraz produkty elektroniczne. Te cztery grupy produktów stanowią ponad połowę towarów wywożonych z Niemiec. Od 1991 r. łączny udział eksportu w niemieckim PKB niemal się podwoił, zwiększając się z 23,7 do 47,3 procent. Udział handlu zagranicznego (suma importu i eksportu) 
w produkcie krajowym brutto wyniósł w 2017 r. 86,9 procent. Oznacza to, że Niemcy są „najbardziej otwartą“ gospodarką narodową spośród państw grupy G7. Dla porównania: handel 
zagraniczny Stanów Zjednoczonych w 2015 r. stanowił 28 procent ich PKB.

Kraje partnerskie Unii Europejskiej (UE), 
do których trafia 56 procent całego eksportu, są dla Niemiec najważniejszym rynkiem docelowym. Państwem, do którego Niemcy tradycyjnie eksportują najwięcej, jest Francja, ale od roku 2015 na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone. Chińska Republika Ludowa, Holandia i Wielka Brytania plasują się na kolejnych miejscach. W przypadku importu sprawy przybierają inny obrót: najwięcej towarów w 2017 r. sprowadzono z Chin, Francji, USA i Włoch. Stale wzrasta znaczenie stosunków gospodarczych 
i handlowych z państwami azjatyckimi, pomimo częściowo słabszego poziomu stóp wzrostu. W samych tylko Chinach inwestycje prowadzi 5 000 niemieckich przedsiębiorstw.

Wyrazem silnego powiązania z gospodarką światową są nadal niemieckie inwestycje bezpośrednie za granicą, które od 1990 r. wzrosły pięciokrotnie, osiągając wartość ponad biliona euro (2015 r.). Jedna piąta tej wartości została 
zainwestowana w strefie euro. Z drugiej strony około 80 tys. przedsiębiorstw zagranicznych 
zatrudnia w Niemczech więcej niż 3,7 mln 
pracowników. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Niemczech wynosi 466 
miliardów euro.

Za ośrodki handlu światowego uważane są 
targi. Niemcy to kraj numer jeden w dziedzinie organizacji i przeprowadzania targów międzynarodowych w skali światowej. Dwie trzecie ważnych imprez branżowych organizowanych na świecie odbywa się w Niemczech. 
150 międzynarodowych targów i wystaw 
odwiedza co roku 10 milionów gości.

Niemcy to jednocześnie miejsce przeładunku towarów napływających z Europy i całego świata. Przez żaden inny kraj UE nie przewozi się większej ilości towarów. Około jedna trzecia ­obrotów dziesięciu najważniejszych rynków 
logistycznych w UE realizowana jest w Niemczech. 3 miliony osób pracuje w branży logistycznej. Oknem na świat jest port w Hamburgu, gdzie rocznie przeładowuje się 9 milionów 
standardowych kontenerów.

Zaangażowanie na rzecz uczciwego

i wolnego handlu światowego

Niemcy angażują się na rzecz otwartych rynków oraz uczciwego i wolnego handlu w oparciu o jasne i pewne reguły. Do realizacji tych celów dążą między innymi za pomocą „trzech filarów promowania stosunków gospodarczych z zagranicą“: utrzymując 227 niemieckich placówek dyplomatycznych, 130 Izb Handlowych za Granicą (AHK), delegacji i reprezentacji gospodarki niemieckiej w 90 krajach oraz Towarzystw Handlu Zagranicznego i Promocji Inwestycji - (GTAI). Placówki te udzielają planowego wsparcia we wchodzeniu na rynki zagraniczne przedsiębiorstwom średniej wielkości i angażują się na rzecz poprawy warunków ramowych.

Niemcy angażują się w rozwój globalizacji w kwestiach takich, jak tworzenie przepisów handlu międzynarodowego, regulacja rynków finansowych, zarządzanie pieniędzmi i walutą. Ze względu na nieudane negocjacje wielostronne (Runda z Dohy) główna uwaga 
Niemiec skupia się na dwustronnych umowach o wolnym handlu w Unii Europejskiej. Europejska umowa gospodarczo-handlowa (CETA) weszła w życie w 2017 r., negocjacje 
w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią zostały zakończone; oczekuje się wciąż jedynie na porozumienie w sprawie ochrony inwestycji. Od 2011 r. obowiązuje umowa o wolnym handlu UE z Koreą Południową, pierwsza umowa zawarta w tej dziedzinie z państwem azjatyckim. Od tego czasu eksport do Korei 
Południowej zwiększył się o około 10 procent. W 2015 r. UE i Wietnam doszły do porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu – 
to pierwsza tego rodzaju umowa zawarta 
pomiędzy UE a krajem rozwijającym się.

Related content