Zrównoważony system gospodarczy

Godna praca: coraz więcej niemieckich firm zwraca uwagę na uczciwe standardy w globalnych łańcuchach dostaw
Godna praca: coraz więcej niemieckich firm zwraca uwagę na uczciwe standardy w globalnych łańcuchach dostaw Thomas Köhler/Photothek via Getty Images
Niemcy należą do państw uprzemysłowionych o najbardziej zrównoważonym rozwoju. Przedsiębiorstwa uznają swoją odpowiedzialność społeczną.

Niemcy należą do państw uprzemysłowionych o najbardziej zrównoważonym rozwoju na świecie. To wynik międzynarodowego badania porównawczego, które przeprowadzono w 34 państwach członkowskich OECD. Kraje te po raz pierwszy ­objęto systematycznym badaniem realizacji 17 celów zrównoważonego ­rozwoju ONZ za pomocą 
34 wskaźników, obejmujących m.in. ochronę środowiska natu­ralnego, wzrost gospodarczy i jakość systemów so­cjalnych. Niemcy zajęły szóste miejsce, uzyskując ­punkty przede wszystkim za wzrost gospodarczy, zatrudnienie i zabezpieczenie socjalne.

GIZ/Salma Reda

Pomimo tego w niektórych dziedzinach także Niemcy wciąż są dalekie od zrównoważonego życia, zrównoważonego gospodarowania 
i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Uwzględniając ten fakt rząd federalny w 2017 r. szczegółowo opracował swoją strategię zrównoważonego rozwoju i dostosował ją do 17 tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju (skrót ang.: SDGs) ogłoszonych przez ONZ. Nowa strategia przewiduje trzy kierunki działań: zabiegi skuteczne w Niemczech, zabiegi Niemiec dające efekty na całym świecie oraz bezpośrednie wsparcie innych krajów poprzez współpracę dwustronną.

Coraz więcej przedsiębiorstw w Niemczech uznaje już własną odpowiedzialność społeczną, traktując ją jako element zrównoważonego gospodarowania. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (skrót ang.: CSR) odnosi się przede wszystkim do głównego obszaru działania przedsiębiorstw, który poprzez globalizację wpływa na warunki ekonomiczne i społeczne oraz na środowisko naturalne. 
Do inicjatywy Global Compact, utworzonej w 1999 r. przez ONZ, przyłączyła się już większość koncernów notowanych w indeksie giełdowym DAX, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty i organizacje pozarządowe. Inicjatywa Global Compact ONZ, główne zasady OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz trójstronna deklaracja zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotycząca przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej określają zasady odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. W nieobowiązkowym programie Global Compact uczestniczy ponad 9 500 firm ze 160 krajów.

Fakt, że odpowiedzialność społeczna i ekologiczna stanowią jedną całość, widoczny jest również w „Sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylnego“, który dąży do poprawy sytuacji pracowników tej gałęzi przemysłu. Do tej inicjatywy Federalnego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (BMZ), powstałej w 2014 r., przyłączyło się 150 niemieckich producentów tekstyliów. Jej członkowie stanowią około 50 procent niemieckiego rynku tekstylnego; deklarowany cel to 75 procent. W wyniku zmian wprowadzonych po śmiertelnych wypadkach w fabrykach włókienniczych w Bangladeszu i Pakistanie uzyskano znaczną poprawę warunków dla wszystkich stron. Od 2018 r. Sojusz wyda konkretne wytyczne dla ogółu członków, mające zapewnić osiągnięcie tych ambitnych celów. Niemcy dowodzą w ten sposób, iż pełnią rolę pioniera w zakresie międzynarodowych starań na rzecz sprawiedliwych standardów w globalnych łańcuchach dostaw.

Related content