Cywilny potencjał kształtowania

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Niemcy włączone są do szerokiej współpracy multilateralnej i działają na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka na całym świecie.

W polityce międzynarodowej Niemcy mają różnorodną sieć intensywnych powiązań. Kraj ten utrzymuje stosunki dyplomatyczne z prawie 200 państwami i jest członkiem wszystkich znaczących organizacji multilateralnych i nieformalnych międzynarodowych grup o charakterze koordynacyjnym, takich jak Grupa G7 i Grupa G20. W Służbie Działań Zewnętrznych, której centrala znajduje się w Berlinie, zatrudnionych jest około 11 230 osób. Łącznie Niemcy posiadają 227 przedstawicielstw zagranicznych.

dpa/Brakemeier

Nadrzędnym celem niemieckiej polityki zagranicznej jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Do jej podstawowych filarów należy szeroko rozumiana integracja ze strukturami współpracy multilateralnej. Konkretnie oznacza to bliskie partnerstwo z Francją w Unii Europejskiej (UE), ­głębokie zakotwiczenie we wspólnocie wartości sojuszu transatlantyckiego z USA, występowanie w obronie praw Izraela do egzystencji, aktywne i zaangażowane współdziałanie z Narodami Zjednoczonymi (NZ) i Radą Europy oraz umocnienie europejskiej architektury bezpieczeństwa w ramach OBWE.

Wspólnie ze swoimi partnerami Niemcy ­angażują się na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i  praw człowieka na całym świecie. Reprezentowane przez Niemcy rozszerzone pojęcie bezpieczeństwa obejmuje obok prewencji kryzysowej, rozbrojenia i kontroli zbrojeń trwałe aspekty gospodarcze, ekologiczne i socjalne. Należą do nich globalizacja stwarzająca szanse dla wszystkich, transgraniczna ochrona środowiska i klimatu, dialog międzykulturowy oraz otwartość wobec ­gości i imigrantów.

Po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód dla niemieckiej polityki zagranicznej otworzyły się nowe szanse i wyzwania. Niemcy, otoczone ze wszystkich stron wspólną granicą z innymi państwami, przyjęły na siebie zwiększoną odpowiedzialność, która przypadła im po ponownym zjednoczeniu w 1990 roku. Dzisiaj Niemcy, dokładając wielokrotnych starań, przyczyniają się do politycznych rozwiązań konfliktów, zarów­no na rzecz utrzymania struktur zabezpieczających pokój, jak i na rzecz prewencji kryzysowej w ramach misji pokojowych prowadzonych na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych. W obliczu aktualnego kryzysu europejskiego porządku bezpieczeństwa Niemcy w 2016 roku przejmą przewodnictwo w OBWE i będą działać na rzecz umocnienia postanowień helsinskich i wzmocnienia OBWE jako centralnej organizacji bezpieczeństwa o charakterze regionalnym w Europie.

Publiczna debata w ramach projektu pod hasłem „Review 2014 – Außenpolitik. Weiter Denken“ („Review 2014 – polityka zagraniczna. Myśleć dalej. “) pokazała, że główne parametry niemieckiej polityki zagranicznej spełniły oczekiwania. Jed­nocześnie ukazała, że dla niemieckiej polityki ­zagranicznej w szybko zmieniającym się świecie istnieją trzy centralne wyzwania, które można ująć w hasła „Kryzys – Porządek – Europa“. Aby im lepiej sprostać, w wyniku procesu inwentaryzacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych poddaje się restrukturyzacji.

Related content