Cywilny potencjał kształtowania

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Niemcy włączone są do szerokiej współpracy multilateralnej i działają na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka na całym świecie.

W polityce międzynarodowej Niemcy mają ­różnorodną sieć intensywnych powiązań. Kraj ten utrzymuje stosunki dyplomatyczne z prawie 200 państwami i jest członkiem wszystkich ­znaczących organizacji multilateralnych i nieformalnych międzynarodowych grup o charakterze koordynacyjnym, takich jak Grupa G7 i Grupa G20. Stanowisko ministra spraw zagranicznych od 2018 roku pełni Heiko Maas (SPD). W Służbie Działań Zewnętrznych, której centrala znajduje się w Berlinie, zatrudnionych jest około 11 652 osób. Łącznie Niemcy posiadają 227 przedsta­wicielstw zagranicznych.

dpa/Brakemeier

Nadrzędnym celem niemieckiej polityki zagranicznej jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Do jej podstawowych filarów należy szeroko rozumiana integracja ze strukturami współpracy multilateralnej. Konkretnie oznacza to bliskie partnerstwo z Francją w Unii Europejskiej (UE), ­głębokie zakotwiczenie we wspólnocie wartości sojuszu transatlantyckiego z USA, występowanie w obronie praw Izraela do egzystencji, aktywne i zaangażowane współdziałanie z Narodami Zjednoczonymi (ONZ) i Radą Europy oraz umocnienie europejskiej architektury bezpieczeństwa w ramach OBWE.

Wspólnie ze swoimi partnerami Niemcy angażują się na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka na całym świecie. Reprezentowane przez Niemcy rozszerzone pojęcie bezpieczeństwa obejmuje obok prewencji kryzysowej, rozbrojenia i kontroli zbrojeń trwałe aspekty gospodarcze, ekologiczne i socjalne. Należą do nich globalizacja stwarzająca szanse dla wszystkich, transgraniczna ochrona środowiska i klimatu, dialog międzykulturowy oraz otwartość wobec ­gości i imigrantów.

Po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód dla niemieckiej polityki zagranicznej otworzyły się nowe szanse i wyzwania. Niemcy, otoczone ze wszystkich stron wspólną granicą z innymi ­państwami, przyjęły na siebie zwiększoną odpowiedzialność, która przypadła im po ponownym zjednoczeniu w 1990 roku. Dzisiaj Niemcy, dokładając wielokrotnych starań, przyczyniają się do politycznych rozwiązań konfliktów, zarów­no na rzecz utrzymania struktur zabezpieczających pokój, jak i na rzecz prewencji kryzysowej 
w ramach misji pokojowych prowadzonych na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych. W przemówieniu wygłoszonym przed ONZ wiosną 2018 r. minister spraw zagranicznych Maas oświadczył, że aby dalej wspierać ONZ w zapobieganiu kryzysom, Republika Federalna Niemiec potroiła swój wkład w tym zakresie. Ponieważ bezpieczeństwo wymaga czegoś więcej niż tylko obrony wojskowej, zwiększono również wysiłki w zakresie pomocy humanitarnej i zagranicznej polityki kulturalnej. Swoje międzynarodowe zaangażowanie Niemcy podkreśliły kandydując na stanowisko niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2019/2020.

W dobie globalizacji i cyfryzacji oraz w kontekście szybko zmieniającego się świata, obok tradycyjnej polityki zagranicznej coraz częściej na ­porządku dziennym pojawiają się nowe zagadnienia. Należą do nich np. „złośliwe operacje ­cybernetyczne” lub próby wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez propagandę.

Related content