Zrównoważony rozwój

Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój
Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój Joerg Boethling
Niemiecka polityka rozwojowa chce włożyć wkład w poprawę warunków życia w krajach partnerskich, zmniejszenie ubóstwa i wzmocnienie demokracji.

Niemiecka polityka rozwojowa jako element globalnej polityki strukturalnej i pokojowej chce wnosić wkład w poprawę warunków życia w krajach partnerskich. Celem niemieckiej polityki rozwojowej jest zwalczanie ubóstwa i głodu na całym świecie oraz wzmacnianie demokracji i praworządności. Kierunki i koncepcje polityki opracowuje Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). W ramach państwowej współpracy rozwojowej Niemcy współpracują z 85 krajami partnerskimi w zakresie wspólnie ustalonych programów krajowych, które mogą obejmować wszelkie instrumenty państwowej współpracy rozwojowej. Centralnym regionem jest Afryka, ale ścisła współpraca ma miejsce także z krajami w Azji, Europie Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej.

picture alliance/ZUMAPRESS

W roku 2016 Niemcy po raz pierwszy osiągnęły cel ONZ polegający na zainwestowaniu 0,7% dochodu narodowego brutto we współpracę na rzecz rozwoju. W skali międzynarodowej Niemcy, przekazując rocznie 24,68 miliarda USD, są po USA drugim co do wielkości państwem-donatorem publicznej współpracy rozwojowej na świecie Pieczę nad projektami sprawują organizacje realizujące projekty w tych krajach, z reguły Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Grupa Bankowa KfW, aczkolwiek są również inne.

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Decydujące znaczenie dla globalnego rozwoju nadchodzących lat ma Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta w 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. U podstaw Agendy 2030 znajduje się 17 ambitnych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Globalna realizacja Agendy może stanowić ­podstawę kształtowania postępu gospodarczego obejmującego cały świat w harmonii ze sprawiedliwością społeczną i w ramach ekologicznych granic Ziemi.

Dążąc do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Narodów Zjednoczonych w latach 2000-2015, udało się już zmniejszyć o połowę ubóstwo na świecie, poprawić dostęp do wody pitnej i wykształcenia. Od 2012 do 2016 r. odsetek najuboższych ludzi na świecie spadł z 12,8 procent światowej populacji do 9,6 procent, i to pomimo dostosowania wskaźnika ubóstwa ­absolutnego z 1,25 USD do 1,90 USD dziennie. W obliczu tego ambitny cel wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 r. wydaje się możliwy. Problemy, takie jak zbyt ­wysokie zużycie ­zasobów, postępująca zmiana klimatu i niszczenie środowiska, wysokie bezrobocie i nierówności społeczne, nadal pilnie potrzebują rozwiązań. Agenda 2030 wspiera długotrwałe przemiany na całym świecie w wymiarze ­ekonomicznym, ekologicznym i społecznym z uwzględnieniem istniejących powiązań. Ma ona być „traktatem przyszłości” dla świata, który powinien obowiązywać we wszystkich krajach i dotyczyć szerokiego spektrum obszarów polityki wykraczających daleko poza współpracę na rzecz rozwoju: obok zwalczania głodu i ubóstwa chronić planetę jako podstawę życia przyszłych generacji; zwiększyć stopień spra­wiedliwości, zrów­noważenia oraz efektywności systemów gospodarczych i stylów życia, zwalczać dyskry­minację, w szczególności poprzez wzmac­nianie skutecznych instytucji inkluzyjnych i ­demokratycznych, odpowiedzialnego sprawowania władzy i praworządności. Ostatecznie przyszła umowa 
w celu długotrwałego zabezpieczenia potrzebuje udziału wielu aktorów: obok sił rządowych ważną rolę podczas realizacji Agendy 2030 odgrywają grupy społeczne, gospodarka i nauka.

Related content