Swoboda praktyk religijnych

Wolność wyznania w Niemczech gwarantuje Ustawa Zasadnicza, istnieje ponad 2000 meczetów
Wolność wyznania w Niemczech gwarantuje Ustawa Zasadnicza, istnieje ponad 2000 meczetów Boris Roessler/dpa
Wolność religijną w Niemczech gwarantuje konstytucja, krajobraz religijny cechuje coraz większy pluralizm.

Religijny krajobraz Niemiec charakteryzuje się coraz większym pluralizmem i postępującą sekularyzacją. 55 procent ludności niemieckiej wyznaje jedną z dwóch wielkich religii chrze­ścijańskich, zorganizowanych w formie 27 katolickich diecezji i Niemieckiej Konferencji Bi­skupów oraz ewangelickich kościołów krajowych i Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego jako organizacji dachowej. Kościół katolicki, liczący około 24,6 mln wiernych skupionych w 11,5 
tysiącach parafii, należy do światowego Kościoła z papieżem jako głową Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół ewangelicki w Niemczech (EKD) tworzy wspólnota 20 samodzielnych krajowych kościołów ewangelickich wyznania luterań­skiego, reformowanego i unickiego. Kościoły te, ­liczące 23 miliony wiernych, obejmują największą część protestanckich chrześcijan. Około 36 procent ludności nie wyznaje żadnej religii.

dpa/Armin Weigel

Wskutek starzenia się społeczności wyznawców i wielu wystąpień z Kościoła liczba wiernych w kościołach chrześcijańskich maleje. Tylko 
w roku 2016 r. Kościół katolicki opuściło 162 000 osób. Z kościoła protestanckiego wystąpiło 190 000 osób. Dystans do kościoła jest najbardziej widoczny na wschodzie Niemiec.

Wskutek migracji islam nabiera coraz większego znaczenia w życiu religijnym. Liczba muzułmanów w Niemczech, pochodzących z 50 narodów, szacowana jest na około 4 miliony, nie przeprowadzono jednak ich centralnego spisu. W wielu miastach utworzyły się większe gminy muzułmańskie. Wraz z powstaniem Niemieckiej Kon­ferencji Islamu od 2006 r. istnieją oficjalne ramy do prowadzenia dialogu między państwem 
a muzułmanami.

Życie Żydów w Niemczech, całkowicie zniszczone po Zagładzie, po zakończeniu konfliktu między Wschodem a Zachodem ożywiło się dzięki imigrantom, którzy przybyli z dawnego ZSRR. Dzisiaj w Niemczech żyje znów 200 000 Żydów. Blisko 100 tysięcy z nich skupia się w 105 ­gminach żydowskich o szerokim spektrum religijnym. Są oni reprezentowani przez Centralną Radę Żydów w Niemczech, założoną w 1950 r.

W Niemczech nie ma kościoła państwowego. Podstawą relacji państwa i religii jest gwarantowana w konstytucji wolność religijna, rozdział państwa i Kościoła w sensie neutralności światopoglądowej państwa, oraz prawo samostanowienia wspólnot religijnych. Państwo i wspólnoty religijne współpracują ze sobą na zasadzie partnerskiej. Państwo współfinansuje przedszkola i szkoły prowadzone przez wspólnoty ­religijne. Kościoły pobierają podatek kościelny, który jest ściągany przez państwo w celu finansowania usług społecznych. Szkoły są zobowiązane do prowadzenia religii jako regularnego przedmiotu szkolnego (ograniczenia pod tym względem występują w Berlinie i Bremie). Wprowadza się coraz więcej lekcji religii islamu. Aby muzułmańskim dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkoły w Niemczech móc ­zapewnić lekcje religii, kształceni są dodat­kowi pedagodzy.

Related content