Inicjator kooperacji w dziedzinie klimatu

Sekretariat Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu w Bonn czuwa nad realizacją konwencji klimatycznej
Sekretariat Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu w Bonn czuwa nad realizacją konwencji klimatycznej Oliver Berg/dpa
Niemcy odgrywają aktywną rolę w międzynarodowej polityce klimatycznej i angażują się na całym świecie na rzecz współpracy w tej dziedzinie.

W kontekście międzynarodowym Niemcy mają 
zasadniczy udział w tym, że zagadnienie ochrony klimatu jest jedną z najpilniejszych spraw. Rząd federalny stał się inicjatorem działań już podczas Szczytu Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro i dawcą impulsu dla Protokołu z Kioto w 1997 roku. Jednak ogromny przełom nastąpił dopiero w ramach Porozumienia klimatycznego z Paryża w 2015 r., gdzie 195 państw po raz pierwszy zgodziło się na ogólne, prawnie wiążące porozumienie w sprawie globalnych zmian klimatycznych. Celem jest powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury i ograniczenie jej do 1,5 °C. Aby osiągnąć ten cel, państwa zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych lub utrzymania ich na niskim poziomie. W tym celu ustalają one własne cele wewnątrzkrajowe, które mają być regularnie kontrolowane. Sposób, w jaki ma się to odbywać, był tematem Światowej Konferencji Klimatycznej 2017 w Bonn. Unia Europejska (UE) przoduje pod względem międzynarodowych 
wysiłków na rzecz zawarcia obowiązującego na całym świecie porozumienia w sprawie zmian klimatu. Zamierza ona zredukować emisję o co najmniej 40% do 2030 r. Centralnym instrumentem w tym zakresie jest system handlu uprawnieniami do emisji, regulujący emisje CO2 w ok. 11 tys. wielkich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw energetycznych. W 2018 r., w celu zwiększenia skuteczności, przyjęto plan jego reformy. Niemcy podejmują aktywne działania na rzecz ­rozwoju kooperacji z innymi krajami w zakresie ochrony klimatu, wspierając m.in. kraje partnerskie w ramach ustanowionegow 2016 r. partnerstwa NDC (Nationally Determined Contributions) w osiągnięciu ich własnych projektów klimatycznych. Te narodowe projekty stanowią serce paryskiego porozumienia klimatycznego.

dpa/Kleinschmidt

Pionierską rolę Niemiec w badaniach nad klimatem wspiera ­działalność prowadzona na uniwersytetach i w instytutach, np. Poczdamskim Instytucie Badań nad Skutkami Zmiany Klimatu i Instytucie ds. Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu.

Related content