Prekursor polityki klimatycznej

Energia wiatru i słońca to w Niemczech najważniejsze i najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej
Energia wiatru i słońca to w Niemczech najważniejsze i najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej picture-alliance/Keystone
Niemcy są w skali międzynarodowej prekursorem w zakresie ochrony klimatu i pionierem w dziedzinie rozszerzania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Proces odchodzenia od energii atomowej już się rozpoczął.

XXI wiek uważany jest za „wiek środowiska“. Oznacza to, że to najbliższe dziesięciolecia zadecydują o tym, jak bardzo zmienią się naturalne warunki życia przyszłych pokoleń na Ziemi. Za główne zagrożenie uważa się przede wszystkim przyśpieszone tempo zmiany klimatu. W Niemczech ochrona środowiska i klimatu pełnią już od dawna dużą rolę. Niemcy to prekursor ochrony klimatu i pionierem w zakresie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na świecie.

dpa/Reinhardt

Wraz z reformą sektora energetycznego, określaną jako zwrot energetyczny, Niemcy rozstają się 
z erą kopalnych i jądrowych źródeł energii i wkraczają na drogę zrównoważonego wykorzystania energii w przyszłości. Wiąże się to m.in. ze stopniową rezygnacją z energii atomowej do roku 2022. Co więcej, Niemcy chcą obniżyć krajową emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z 1990 r. o 55% do 2030 r. , a do 2040 r. o min. 70 %. W planach do roku 2050 jest uzyskanie wartości docelowej wynoszącej 80-95%. W listopadzie 2016 rząd federalny był jednym z pierwszych państw na świecie, które w „Planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” określiły 
odpowiednie zasady i cele polityki klimatycznej. 
Do 2017 r. osiągnięto już redukcję o 28 procent.

Na rzecz ochrony środowiska, współpracy w kwestiach energetycznych oraz przyjaznego dla klimatu rozwoju rząd federalny angażuje się także
na skalę międzynarodową. W ramach zawartego
w 2015 r. porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, Niemcy zobowiązały się do ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 
2 °C, a w miarę możliwości do 1,5 °C. Najpóźniej w II połowie XXI wieku na całym świecie powinna w znacznej mierze zostać osiągnięta neutralność gazów cieplarnianych. W tym celu należy zmniejszyć emisje CO2 w krajach uprzemysłowionych 
o 80–95%. Celem jest całkowita dekarbonizacja na przestrzeni stulecia. Sekretariat ONZ, nadzorujący realizację Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu, ma swoją siedzibę w mieście Bonn.

Zdrowe środowisko – czyste powietrze, czyste 
zasoby wodne, zróżnicowana przyroda - to warunek wysokiej jakości życia. Ochrona środowiska jest od 1994 roku zagwarantowana jako cel 
państwowy w Ustawie Zasadniczej. Wskaźniki 
jakości powietrza i wody od lat wykazują wyraźną poprawę. Dużemu zmniejszeniu, chociaż nadal w niewystarczającym stopniu, uległa emisja substancji szkodliwych, takich jak dwutlenek siarki 
i tlenki azotu. Odczuwalnie spadło także zużycie wody pitnej na głowę mieszkańca – z ponad 140 l dziennie w szczytowym okresie do ok. 120 l.

Niemcy realizują strategię łączenia wzrostu
go­spodarczego z ochroną środowiska w myśl zasad zrównoważonego gospodarowania. Centralnymi instrumentami regulacji w tym zakresie są – oprócz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii – podnoszenie efektywności wykorzystania energii i zasobów naturalnych, jak również inteligentne korzystanie z surowców ­odnawialnych. Strategia ta przynosi podwójny zysk. Z jednej 
strony zmniejsza się bowiem zanieczyszczenie 
środowiska i klimatu, z drugiej zaś powstają nowe dziedziny działalności gospodarczej i miejsca pracy.

Related content