Różnorodność niezbędna do życia

Kleiner Arber
Kleiner Arber picture alliance/ZB
W 16 parkach narodowych i 16 rezerwatach biosfery pomiędzy Morzem Północnym a Alpami pod szczególną ochroną znajduje się wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

Niemcy są krajem o dużej różnorodności biologicznej. Na ich terenie zadomowiło się około 48 tysięcy gatunków zwierząt i 24 tysięcy gatunków roślin wyższego rzędu, mchów, grzybów, porostów i wodorostów. Ochrona naturalnych podstaw życia jest oficjalnym celem państwowym, zapisanym w 1994 roku w Ustawie Zasadniczej. W Niemczech pomiędzy Morzem Północnym 
a Alpami wydzielono 16 parków narodowych 
i 16 rezerwatów biosfery UNESCO o bardzo ­różnorodnym charakterze, a ponadto tysiące ­rezerwatów przyrody.

picture alliance/ZB

Niemcy są państwem-stroną najważniejszych umów międzynarodowych dotyczących różnorodności biologicznej i uczestniczą w ok. 30 międzypaństwowych umowach i programach, których celem jest ochrona przyrody. Ratyfikując Konwencję ONZ o bioróżnorodności, rządy 196 państw zobowiązały się do znaczącego zmniejszenia stopy utraty różnorodności biologicznej. Dotychczas nie udało się jednak osiągnąć zdecydowanej zmiany w zakresie wymierania gatunków. W 2010 roku na konferencji państw-stron konwencji w Nagoi (Japonia) uchwalono międzynarodowoprawne ramy dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści. Protokół 
z Nagoi obowiązuje od 2014 roku.

W Niemczech ponad 40% kręgowców i gatunków roślin uważa się za zagrożone. Z tej przyczyny planuje się zwiększenie wysiłków w zakresie ochrony przyrody i gatunków na lądzie, w zasobach wodnych, jak również w Morzu Północnym i Bałtyku. Najpilniejszym celem jest ograniczenie niszczenia siedlisk, spowodowanego budową osiedli ludzkich i dróg oraz odprowadzaniem substancji szkodliwych, pochodzących między innymi z intensywnej uprawy ziemi i nadmiernego nawożenia. Wykorzystanie powierzchni pod budowę osiedli ludzkich i nowych szlaków komunikacyjnych ma zmniejszyć się z 70 do 30 ha dziennie. Dąży się ponadto do tego, by zezwolić na pozostawienie 2% terytorium kraju w stanie dzikim i 5% lasów w stanie naturalnym. W 2015 r. zmieniono przeznaczenie dawnych terenów wojskowych o łącznej powierzchni 31 tys. ha, otaczając je ochroną przyrody. Znalazły się wśród nich bagna i wrzosowiska.

Coraz większą uwagę przykuwa ochrona środowiska morskiego. Morza cechuje duża różnorodność biologiczna, dostarczają one surowców, energii i żywności. Ich ekosystem jest często 
zanieczyszczony przez wydobycie ropy, żeglugę, nadmierne połowy, dopływ substancji, które trudno ulegają rozkładowi (odpady plastikowe), oraz zakwaszenie spowodowane CO2. W 2017 r., w ramach przewodnictwa Niemiec w grupie G20, przedstawiciele rządów i eksperci uzgodnili wspólny plan działań w celu powstrzymania 
zaśmiecenia oceanów. Rząd federalny ma zamiar wykorzystać prezydencję w UE w 2020 r., aby 
dalej ambitnie rozwijać europejską ochronę środowiska naturalnego. Należy przeznaczyć więcej środków na ochronę przyrody i ustanowić 
w tym celu niezależny unijny fundusz. Szczególną uwagę poświęca się umieralności owadów. Inicjując „program ochrony owadów“ rząd federalny zamierza poprawić warunki ich życia. 
Planowane jest utworzenie naukowego centrum minitorowania różnorodności biologicznej.

Related content