Rząd federalny

Kancelaria Federalna
Kancelaria Federalna picture alliance/blickwinkel
Kanclerz i ministrowie federalni tworzą Rząd Federalny (gabinet rządowy).

Kanclerz i ministrowie federalni tworzą Rząd Federalny (gabinet rządowy). Oprócz kanclerskiej kompetencji polegającej na formułowaniu wytycznych obowiązuje zasada resortowa, zgodnie z którą ministrowie w ramach ustanowionych wytycznych samodzielnie kierują swoimi resortami, oraz zasada kolegialności, w myśl której Rząd Federalny rozstrzyga kwestie sporne większością głosów. W skład gabinetu rządowego wchodzi 14 ministrów oraz szef Urzędu Kanclerskiego. Ministerstwa federalne są najwyższymi organami w resortach. Konstytucja przypisuje kanclerzowi szczególną rolę: „Kanclerz Federalny określa dyrektywy polityki i ponosi za to odpowiedzialność.“ W Urzędzie Kanclerskim i w ministerstwach zatrudnionych jest ogółem 18 000 osób. Do ministerstw o największych zasobach kadrowych zalicza się Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Obrony. Osiem ministerstw ma swoje główne siedziby w Berlinie, a sześć w centrum administracyjnym w Bonn. Wszystkie ministerstwa posiadają swoje biura w obu miastach.

 

Ministerstwa federalne

Federalne Ministerstwo Finansów
bundesfinanzministerium.de

Federalne Ministerstwo Spraw ­Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny
bmi.bund.de

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
diplo.de

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii 
bmwi.de

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów
bmjv.de

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
bmas.de

Ministerstwo Obrony
bmvg.de

Federalne Ministerstwo Polityki ­Żywnościowej i Rolnictwa
bmel.de

Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży
bmfsfj.de

Federalne Ministerstwo Zdrowia
bundesgesundheitsministerium.de

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
bmvi.de

Federalne Ministerstwo Środowiska, ­Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa ­Reaktorów Atomowych
bmu.de

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowyc
bmbf.de

Federalne Ministerstwo Współpracy ­Gospodarczej i Rozwoju
bmz.de

Related content