Praca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych
W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych 2013 Bundeswehr/Bier
Niemcy angażują się na rzecz sprawiedliwego, pokojowego i stabilnego ładu międzynarodowego. Prewencja kryzysowa i rozbrojenie odgrywają tutaj ważną rolę.

Dyplomacja, prewencja kryzysowa i pokojowe zażegnywanie konfliktów to priorytetowe instrumenty niemieckiej polityki zagranicznej: delegowanie urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, policjantów, osób pomagających przy odbudowie oraz innych zasobów cywilnych w ramach szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa jest tego przejawem podobnie jak udział Bundeswehry w wielonarodowych misjach pokojowych. Decydująca cecha niemieckiej polityki zagranicznej, czyli szerokie włączanie w struktury multilateralne, odnosi się również i w szczególności do zastosowania środków militarnych. Bundeswehra wykorzystywana jest zasadniczo w ramach systemu bezpieczeństwa zbiorowego lub systemu obrony kolektywnej. Wiążące są zatem dla niej postanowienia Narodów Zjednoczonych (NZ), Unii Europejskiej (UE) i NATO. Operacjom Bundeswehry za granicą towarzyszą w miarę ­możliwości zawsze czynniki cywilne, takie jak akcje polityczne, działania polityki rozwojowej i społeczno-ekonomiczne. Operacje uzbrojonych Sił Zbrojnych podlegają mandatowi parlamentarnemu oraz kontroli. Wymagają wyraźnej zgody większości członków Niemieckiego Bundestagu i w każdym przypadku zachowują ważność przez okres jednego roku. Stąd też Bundeswehra nosi również miano armii parlamentarnej.

W NATO Niemcy są zintegrowane politycznie i militarnie od powstania Bundeswehry w 1955 roku. Głębokie zakotwiczenie w północnoatlantyckim sojuszu obrony zapisane jest w kodzie „DNA“ niemieckiej polityki zagranicznej. Niemcy są wzgl. były jednym z największych dostawców wojska podczas operacji NATO prowadzonych w Kosowie (KFOR) i w Afganistanie (ISAF, Resolute Support). Od 1990 roku Bundeswehra brała udział w 35 operacjach zagranicznych, 19 z nich zakończyło się w 2015 roku.

W wyniku kryzysu na Ukrainie Niemcy ponownie zademonstrowały swoje zaangażowanie na rzecz obrony sojuszu. I tak w roku 2015 Bundeswehra wspólnie z Holandią i Norwegią wniosła duży wkład w powstanie nowej, bardzo szybko reagującej jednostki NATO (VJTF), która w ramach kolektywnej obrony i zarządzania kryzysowego ma poprawić zdolność reakcji sojuszu. Od przystąpienia w 1973 roku do ONZ Republika Federalna Niemiec jest zaangażowanym, godnym zaufania i cenionym członkiem tej światowej organizacji. W związku z tym Niemcy zamierzają po raz szósty ubiegać się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kadencji 2019/2020. Niemcy zasilają regularny budżet ONZ kwotą 190 milionów USD rocznie, a odrębny etat misji pokojowych ONZ kwotą około 640 milionów USD. Stanowi to każdorazowo 7,1 procent całkowitego budżetu ONZ. Tym samym w roku 2015 Niemcy były trzecim pod względem wielkości płatnikiem składek. W 2015 roku Niemcy uczestniczyły w misjach prowadzonych przez ONZ z udziałem 260 żołnierzy i policjantów: między innymi w Libanonie, na Saharze Zachodniej, w Mali, w Sudanie Południowym, w Sudanie i Liberii. ONZ obecna jest również w Niemczech, przede wszystkim na kampusie ONZ w Bonn, gdzie swoją siedzibę ma 19 z 28 placówek ONZ w całych Niemczech, w tym Sekretariat Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC).

OBWE centralnym forum pokoju i ­bezpieczeństwa w Europie

Aby jeszcze lepiej wspierać organizacje mię­dzynarodowe w operacjach zmierzających do utrzymania pokoju, Niemcy nadal będą doskonalić kształcenie i delegowanie osób cywilnych pomagających w sytuacjach kryzysowych. Założone w 2002 roku Centrum Międzynarodowych Misji Pokojowych (ZIF) dysponuje pulą 1 500 ekspertów w ciągłym stanie gotowości, i  będzie ono nadal wspomagane. Centrum ZIF wybiera pomocników cywilnych, przygotowuje ich na szkoleniach do udziału w operacjach w charakterze obserwatorów i mediatorów w regionach dotkniętych kryzysem i w krajach postkonfliktowych oraz dokonuje analizy ich doświadczeń. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Centrum ZIF oddelegowało do 2015 roku na misje obserwacyjne wyborów już 3 000 wolontariuszy w charakterze krótko- i długoterminowych obserwatorów i zrealizowało projekty w 65 krajach. Kolejnym głównym filarem pokoju i bezpieczeństwa w Europie wspieranym przez Niemcy jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). OBWE powstała w 1995 roku w wyniku Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). Podstawowym dokumentem OBWE jest podpisany w 1975 roku Akt Końcowy z Helsinek, w którym ustalono między ­innymi nienaruszalność granic i pokojowe załatwianie sporów jako główne zasady europejskiego ładu bezpieczeństwa.

Organizacja obejmuje 57 państw członkowskich z Europy, Ameryki Północnej i Azji Centralnej i jest tym samym największą regionalną orga­nizacją bezpieczeństwa zbiorowego na całym świecie. Znaczenie OBWE jako centralnego forum dialogu i budowania zaufania uwidocznił ponownie kryzys na Ukrainie. OBWE wspiera wysiłki o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie między innymi poprzez moderowanie negocjacji politycznych w ramach trzystronnej grupy kontaktowej.

Dodatkowo OBWE oddelegowała na Ukrainę kilkuset obserwatorów cywilnych, którzy np. w regionie wschodnioukraińskim mają nadzorować dotrzymanie warunków zawieszenia broni, uzgodnionego w ramach mińskich porozumień z września 2014 i z lutego 2015, oraz ­weryfikować wycofywanie wojsk i broni. Aby zapobiegać konfliktom i wspierać proces demokratyzacji, OBWE utrzymuje stałe misje w wielu innych krajach i również przy wsparciu ze strony Niemiec regularnie wysyła obserwatorów wyborów do krajów członkowskich.

Zaangażowanie na rzecz rozbrojenia 
i kontroli zbrojeń

Rozbrojenie, kontrola zbrojeń i nierozprzestrzenianie broni jądrowej zajmują w niemieckiej polityce zagranicznej bardzo ważne miejsce. Niemcy są orędownikiem świata bez broni atomowej i postępują przy tym według pragmatycznych założeń. Wspólnie z pięcioma członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa ONZ Niemcy konstruktywnie przyczyniły się w ramach rozmów grupy E3+3 do wiedeńskiego ­porozumienia z Iranem w  sprawie programu nuklearnego. Niemcy nadal działają na rzecz powszechności i forsowania ważnych międzynarodowych umów i porozumień. W latach 2014 i 2015 uczestniczyły w li­kwidacji broni chemicznej odtransportowanej z ­Syrii. W latach 2013 – 2016 Niemcy realizują w ponad 20 krajach partnerskich. projekty zorientowane na poprawę bezpieczeństwa biologicznego o wartości ok. 24 milionów euro. Ponadto Niemcy, wydając ok. 13,2 milionów euro na projekty mające na celu usuwanie min i pomoc dla ofiar w 13 krajach, zaliczały się w 2014 roku do największych donatorów w tej dziedzinie. Również likwidacja nadwyżki broni i amunicji oraz bezpieczne przechowywanie zagrożonych zasobów stanowią priorytety niemieckiej polityki. W regionie OBWE konwencjonalna kontrola zbrojeń oraz działania na rzecz budowy zaufania i bezpieczeństwa mają duże ­znaczenie. Niemcy starają się o ich modernizację i dopasowanie do aktualnych wyzwań.

Related content