Zrównoważony rozwój

Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój
Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój Joerg Boethling
Niemiecka polityka rozwojowa chce włożyć wkład w poprawę warunków życia w krajach partnerskich, zmniejszenie ubóstwa i wzmocnienie demokracji.

Niemiecka polityka rozwojowa jako element globalnej polityki strukturalnej i pokojowej chce wnosić wkład w poprawę warunków życia w krajach partnerskich. Celem niemieckiej ­polityki rozwojowej jest zwalczanie ubóstwa i głodu na całym świecie oraz wzmacnianie ­demokracji i praworządności. Kierunki i koncepcje polityki opracowuje Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). W aspekcie polityczno-finansowym główny punkt ciężkości położony jest na bilateralną współpracę z krajami partnerskimi. W ramach państwowej współpracy rozwojowej Niemcy współpracują z 50 krajami partnerskimi w zakresie wspólnie ustalonych programów krajowych, które mogą obejmować wszelkie instrumenty państwowej współpracy rozwojowej. Centralnym regionem jest Afryka, ale ścisła współpraca ma miejsce także z krajami w Azji, Europie Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej.

picture alliance/ZUMAPRESS

Niemcy zwiększyli wysokość środków finansowych na współpracę rozwojową do 2019 roku o 8,3 miliarda euro. W wyniku tego w roku 2016 na poczet współpracy rozwojowej wpłynie przynajmniej 0,4 procent dochodu narodowego brutto (PNB). W skali międzynarodowej Niemcy, przekazując rocznie 16,25 miliarda USD, należą po USA i Wielkiej Brytanii do trzech największych państw-donatorów publicznej współpracy rozwojowej. Pieczę nad projektami sprawują z reguły Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Grupa Bankowa KfW jako organizacje realizujące projekty w tych krajach.

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Miarodajną dla globalnego rozwoju w nadchodzących latach ma być Agenda 2030, przyjęta podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na szczycie szefów państw i rządów pod koniec września 2015 roku. Agenda 2030 zastępuje tak zwane Milenijne Cele Rozwoju (MGD) Narodów Zjednoczonych, które definiowały rozwój w krajach rozwijających się i państwach o gospdarkach wschodzących na lata 2000 do 2015.

Dążąc do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, udało się wprawdzie do 2015 roku zmniejszyć o połowę ubóstwo na świecie, poprawić dostęp do wody pitnej i wykształcenia. Jednocześnie jednak prawie 1,3 miliarda ludzi żyje za mniej niż 1,25 USD na dzień. Inne ­problemy, takie jak zbyt ­wysokie zużycie ­zasobów, postępująca zmiana klimatu i niszczenie środowiska, wysokie bezrobocie i nierówności społeczne, nadal pilnie potrzebują rozwiązań. ­Nowe cele, które ustalone zostaną we wrześniu 2015, mają dać wsparcie na rzecz długotrwałych przemian na całym świecie w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym z uwzględnieniem istniejących powiązań. Agenda ma mieć odtąd charakter „powszechny”, czyli dotyczyć wszystkich państw, i na przestrzeni 15 lat, wykraczając ­daleko poza współpracę rozwojową, objąć ­szerokie spektrum dziedzin polityki: obok zwalczania głodu i ubóstwa chronić planetę jako podstawę życia przyszłych generacji; zwiększyć stopień spra­wiedliwości, zrów­noważenia oraz efektywności systemów gospodarczych i stylów życia, zwalczać dyskry­minację, w szczególności poprzez wzmac­nianie skutecznych ­instytucji inkluzyjnych i  ­demokratycznych, odpowiedzialnego sprawowania władzy i praworządności. Ostatecznie przyszła umowa w celu długotrwałego ­zabezpieczenia potrzebuje udziału wielu aktorów: obok sił rządowych ważną rolę ­podczas realizacji Agendy 2030 ­powinny odgrywać grupy społeczne, gospodarka i nauka.

Related content