Фонова інформація

Євро

Євро – грошова одиниця Європейсько- го валютного союзу і після американського долара друга за значенням у світовій валютній системі. Фінансово- політичну відповідальність за євро несе Європейський центральний банк (ЄЦБ), розташований у Франкфурті-на-Майні, разом з національними емісійними банками. У 19 з 28 країн-членів ЄС єв- ро вже став офіційною грошовою оди- ницею. Євро як готівку було введено у «єврозоні», зокрема й у Німеччині, з 1 січня 2002 року після того, як уже з по- чатку 1999 року він функціонував як безготівкова валюта.

ecb.europa.eu

Європейська рада

Європейська рада визначає основні напрямки політики ЄС. На засідання Європейської ради під головуванням Президента щонайменше двічі на рік збираються глави держав і урядів країн-членів ЄС, а також президент Єврокомісії та Високий представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Європейський парламент

Європейський парламент – парламент- ський орган Європейських співтова- риств. Він налічує 751 депутата, які обираються населенням 28 держав- членів шляхом прямих виборів на п‘ять років. Кожна країна одержує певну кількість місць у парламенті залежно від чисельності свого населення. Ні- меччина, як найбільша за розмірами країна-член ЄС, направляє на цей час 99 депутатів. Парламент має законо- давчі, бюджетні й контрольні повнова- ження, проте не має права законодав- чої ініціативи. Розташований парламент у Страсбурзі, але місця його діяльності розташовані також у Брюсселі та Люксембурзі.

europarl.europa.eu

МВФ

Основне завдання Міжнародного валют- ного фонду (МВФ), розташованого у Вашинґтоні, – сприяти макроекономічній стабільності 188 держав-членів організа- ції. Німеччина – важливий акціонер Між- народного валютного фонду, що має част- ку близько 6 відсотків у його капіталі; через виконавчого директора, який є її громадянином, вона бере суттєву участь у прийнятті рішень установи.

imf.org

ОБСЄ

Налічуючи 57 країн-членів, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) є широким форумом для загаль- ноєвропейської співпраці. Місії ОБСЄ оперативно діють передусім у сфері запобігання конфліктам і їх подолання. Німеччина надає ОБСЄ значну підтримку фінансами й персоналом. Генеральний секретаріат ОБСЄ розташовується в австрійській столиці Відні.

osce.org

Організація Об’єднаних Націй

У 2004 році завершилося четверте членство Німеччини як непостійного члена Ради Без- пеки ООН після вступу країни до організації у 1973 році. Щоб прилаштувати ООН до полі- тичних реалій сьогодення, Німеччина висту- пає за реформу організації. З 1996 року Німеччина, третій за розміром внесків плат- ник до бюджету ООН, є однією з країн, де розташовані органи ООН; зокрема в Бонні розташований Секретаріат Рамкової конвен- ціїї ООН зі зміни клімату.

un.org

Рада Європейського Союзу

Рада («Рада міністрів») є найважливі- шим законодавчим органом ЄС. Кожна держава-член ЄС відряджає до неї сво- го фахового міністра. Рада і Європейський парламент розподіляють між со- бою законодавчі компетенції та відпові- дальність за бюджет ЄС. Головування в Раді змінюється кожні шість місяців.

СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ), заснована 1995 року, покликана підтри- мувати виконання існуючих угод про міжнародну торгівлю і є форумом для переговорів щодо лібералізації світової торгівлі. Німеччина у рамках СОТ напо- легливо виступає за активніше залучен- ня країн, що розвиваються, в систему світової торгівлі. СОТ розташована в Женеві (Швейцарія).
wto.org