Thông tin chi tiết

Euro

Euro là đồng tiền chung của Liên minh châu Âu và sau đô la Mỹ là đồng tiền quan trọng thứ hai trong hệ thống tiền tệ thế giới. Cùng với ngân hàng quốc gia các nước thành viên, ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt bên sông Main chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ đối với đồng Euro. Euro là đồng tiền chính thức của 19 trong số 28 nước thành viên EU. Từ ngày 01.01.2002 Euro lưu hành dưới dạng tiền mặt trong „khu vực Euro“, trong đó có Đức, sau khi đã được sử dụng dưới dạng chuyển khoản từ đầu năm 1999.

ecb.europa.eu

Hội đồng châu Âu

Hội đồng châu Âu ấn định đường lối của EU. Dưới sự chủ tọa của chủ tịch hội đồng, hàng năm những người đứng đầu nhà nước và chính phủ, cũng như chủ tịch ủy ban EU và đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh đến họp ít nhất hai lần.

Hội đồng liên minh châu Âu

„Hội đồng bộ trưởng“ này là cơ quan lập pháp quan trọng nhất của EU. Mỗi nước thành viên cử vào hội đồng một bộ trưởng. Hội đồng và Nghị viện EU phân chia với nhau quyền lập pháp và trách nhiệm về ngân sách EU. Chủ tịch luân phiên hội đồng thay đổi 6 tháng một lần.

IMF

Nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) có trụ sở tại Washington là hỗ trợ sự ổn định kinh tế vĩ mô của 188 nước thành viên. Với tỉ lệ góp vốn khoảng 6 % Đức là một trong số những nước góp vốn quan trọng nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế và Đức tham gia mạnh mẽ vào quá trình đưa ra các quyết định của tổ chức này thông qua một ủy viên hội đồng quản trị của Quỹ là người Đức.

imf.org

Liên Hiệp quốc

Liên hiệp quốc (UNO) là nền tảng cơ bản và then chốt của hệ thống quốc tế. Để UNO phù hợp với thực tế chính trị ngày nay, Đức đấu tranh để cải tổ UNO. Từ năm 1996 Đức, nước đóng góp tài chính lớn thứ ba vào ngân sách UNO, là một trong số những nước có trụ sở các cơ quan của UNO, ví dụ như văn phòng Ban thư ký khí hậu của UNFCCC đóng ở thành phố Bonn.

un.org

Nghị viện châu Âu

Nghị viện châu Âu là cơ quan nghị viện của cộng đồng châu Âu. Hiện nay nghị viện gồm 751 nghị sĩ được nhân dân 28 nước thành viên bầu trực tiếp cho nhiệm kỳ 5 năm. Tùy theo dân số nước mình, mỗi nước thành viên có một số ghế nhất định trong nghị viện. Đức, thành viên lớn nhất của EU, hiện nay có 99 nghị sĩ. Nghị viện có quyền lập pháp, phân bổ ngân sách và quyền kiểm tra, tuy nhiên không có quyền đưa ra đề nghị xây dựng dự án luật. Trụ sở của nghị viện ở Strassburg; bên cạnh đó còn có các văn phòng làm việc tại Brüssel và Luxemburg.

europarl.europa.eu

OSCE

Với 57 nước thành viên, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) là một diễn đàn toàn diện cho quan hệ hợp tác trên toàn châu Âu. Các hoạt động của OSCE trước hết nhằm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp. Đức tham gia đóng góp một cách đáng kể tài chính và nhân sự vào tổ chức này. Trụ sở cơ quan tổng thư ký của tổ chức OSCE đặt tại Viên thủ đô nước Áo.

osce.org

WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập năm 1955 phục vụ cho việc thực hiện các hiệp định thương mại quốc tế đã ký kết và là một diễn đàn đàm phán nhằm tự do hóa thương mại thế giới. Trong khuôn khổ các vòng đàm phán thương mại thế giới, Đức nỗ lực đấu tranh cho các nước đang phát triển hội nhập mạnh mẽ hơn nữa vào nền thương mại thế giới. Trụ sở của WTO đặt tại Giơnevơ (Thụy Sĩ).
wto.org