Chính phủ liên bang

Thủ tướng Liên bang
Thủ tướng Liên bang picture alliance/blickwinkel
Thủ tướng Liên bang và các bộ trưởng liên bang tạo thành Chính phủ Liên bang, nội các.

Thủ tướng Liên bang và các bộ trưởng liên bang tạo thành Chính phủ Liên bang, nội các. Bên cạnh thẩm quyền đưa ra định hướng của Thủ tướng Liên bang còn có nguyên tắc ngành, mà theo đó các bộ trưởng tự lãnh đạo ngành của mình trong khuôn khổ định hướng đó, cũng như nguyên tắc đồng nghiệp, mà theo đó Chính phủ Liên bang quyết định theo đa số những vấn đề tranh cãi. Nội các liên bang gồm 14 bộ trưởng chuyên ngành và bộ trưởng, chủ nhiệm Phủ thủ tướng. Các bộ liên bang là cơ quan liên bang cao nhất trong các ngành. Luật cơ bản trao cho Thủ tướng Liên bang một vai trò đặc biệt: „Thủ tướng Liên bang quyết định những định hướng chính trị và chịu trách nhiệm về những định hướng đó.“ Có khoảng 18.000 người làm việc trong Phủ thủ tướng và các bộ liên bang. Những bộ có nhiều nhân sự là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Liên bang. 8 Bộ có trụ sở ở Berlin, 6 bộ có trụ sở ở Bonn. Tất cả các bộ đều có văn phòng ở cả hai thành phố. 

 

Các Bộ Liên bang 

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang ​
bmwi.de

Bộ Ngoại giao ​
auswaertiges-amt.de

Bộ Nội vụ Liên bang ​
bmi.bund.de

Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang
bmjv.de

Bộ Tài chính Liên bang 
bundesfinanzministerium.de

Bộ Lao động và Xã hội Liên bang ​
bmas.de

Bộ Lương thực, thực phẩm và Nông nghiệp Liên bang
bmel.de

Bộ Quốc phòng Liên bang ​
bmvg.de

Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh thiếu niên Liên bang​
bmfsfj.de

Bộ Y tế Liên bang 
bmg.bund.de

Bộ Giao thông và Hạ tầng số hóa Liên bang​
bmvi.de

Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Liên bang ​
bmub.bund.de

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang 
bmbf.de

Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang 
bmz.de

Related content