Nghị viện & Các đảng

Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức được công dân có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên bầu 4 năm một lần trong một cuộc bầu cử theo nguyên tắc tự do, bỏ phiếu kín và trực tiếp.

Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức được công dân có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên bầu 4 năm một lần trong một cuộc bầu cử theo nguyên tắc tự do, bỏ phiếu kín và trực tiếp. Quốc hội Liên bang là nghị viện Đức. Một nửa số nghị sĩ liên bang ít nhất là 598 người được bầu thông qua danh sách ứng cử viên của các đảng tại các bang (lá phiếu thứ hai), một nửa được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 299 đơn vị bầu cử (lá phiếu thứ nhất). Hệ thống bầu cử ở Đức làm cho từng đảng riêng rẽ rất khó một mình đứng ra thành lập chính phủ - liên minh giữa các đảng là thông lệ. Để tính đa số không bị sự hiện diện của các đảng nhỏ và rất nhỏ làm phức tạp, một quy định hạn chế là ngưỡng 5% không cho các đảng đó có đại diện trong Quốc hội Liên bang.

Related content