Hợp tác và Phát triển

Đức không chỉ thuộc những nước tài trợ lớn và quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển nhà nước, mà còn là một nước tài trợ quan trọng và tham gia kiến tạo tích cực trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo.

Nguồn: 
OECD / DAC
Nguồn: 
Statista
Nguồn: 
Statista