Lá phiếu của nhân dân

Tại Đức bầu cử theo tỉ lệ cá nhân hơi khác chút ít so với thông thường. Mỗi cử tri có hai lá phiếu. Lá phiếu thứ nhất bầu trực tiếp ứng cử viên của một đảng trong khu vực bầu cử, lá phiếu thứ hai bầu danh sách ứng cử viên của một đảng tại từng bang. Cơ sở cho số nghế trong Quốc hội Liên bang là lá phiếu thứ hai.

Nguồn: 
Statistisches Bundesamt
Nguồn: 
Statistisches Bundesamt
Nguồn: 
Wahlleiter Volksentscheide