Quốc hội Liên bang

Theo lời mời của Đức, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSZE) đã đến quan sát cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang ngày 22.09.2013. Trong báo cáo của mình, các chuyên gia OSZE đã đặc biệt đề cập đến việc lần đầu tiên luật bầu cử mới được áp dụng để việc phân chia ghế trong Quốc hội Liên bang công bằng hơn.