Tuyên bố bảo mật dữ liệu

Khi một người truy cập vào một trang của tạp chí "Nước Đức quá khứ và hiện tại" và vào một file thì dữ liệu về việc đó sẽ được lưu lại trong một file biên bản. Việc đánh giá các dữ liệu này liên quan đến cá nhân người truy cập sẽ không xảy ra. Việc đánh giá thống kê các dữ liệu nặc danh vẫn được thực hiện.

Cụ thể khi truy cập các dữ liệu sau đây sẽ được lưu lại: 

- Máy tính Client (địa chỉ IP hoặc tên miền) 
- Tên người sử dụng, nếu người đó phải được cho phép (đối với trang có Password) 
- Ngày giờ 
- Dòng đầu tiên của Request 
- Trạng thái 
- Bytes được chuyền đến 
- Từ trang nào (Referrer) 
- Yêu cầu đến từ Browser nào (user agent) 

Việc lưu lại được thực hiện vì những lý do an ninh dữ liệu, để bảo đảm hệ thống của chúng tôi hoạt động an toàn và ổn định.

Dữ liệu nhân thân và chuyển giao cho bên thứ ba.

Ngoài dữ liệu truy cập ra, chúng tôi chỉ lưu thêm dữ liệu nhân thân khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi. Dữ liệu nhân thân chỉ được lưu lại với quy mô cần thiết và chỉ được sử dụng vào mục đích bạn đã đồng ý hoặc luật pháp cho phép.

Tất cả dữ liệu được lưu trong các Server được bảo vệ đặc biệt. Chỉ một số ít người có phận sự đặc biệt mới được truy cập các Server đó. Đó là những người có trách nhiệm chăm sóc Server về mặt kỹ thuật, thương mại hoặc biên tập. Không chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba, đặc biệt không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu.

Chỉ khi chúng tôi, để cung cấp dịch vụ bạn muốn sử dụng, phải sử dụng một bên thực hiện hoặc một bên hỗ trợ khác để đáp ứng nhu cầu và họ cần các dữ liệu trên, thì chúng tôi mới cung cấp dữ liệu đó với quy mô cần thiết.

Trong trường hợp này chúng tôi cam kết với đối tác của mình là sẽ xử lý cẩn trọng các dữ liệu đó theo quy định pháp luật và sẽ xóa ngay khi dữ liệu đó không cần thiết nữa. Tuy nhiên mong bạn thông cảm là chúng tôi không thể giám sát việc này một cách toàn diện được, nên chúng tôi không thể đảm nhận trách nhiệm về những vi phạm có thể có của các đối tác của chúng tôi.

Sử dụng Cookie

Một số trang của chúng tôi có thể sử dụng Cookie hoặc các công nghệ khác do chúng tôi đặt. Qua đó chúng tôi hỗ trợ bạn hiệu quả hơn, nếu bạn truy cập lại trang của chúng tôi. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt Browser của bạn để nó báo cho bạn, nếu bạn nhận được một Cookie và có thể từ chối nhận Cookie đó. Thông qua Browser bạn cũng có thể khóa chức năng nhận toàn bộ Cookie. Tuy nhiên điều đó có thể làm cho một số trang không hoạt động được bình thường.

“Social Plugins”

As part of digital services, in some circumstances so-called social plugins are used by various social networks, such as Facebook, Google+ and Twitter. These functions enable you to share individual items of content with your friends in the relevant social networks and/or recommend this content.

Use of these social plugins, for example through the Facebook “Like” button, the Google+ button or Twitter, at the same time enables the social network in question to gather data relating to the individual as outlined below.

When you click to view a particular digital offering into which a social plugin is integrated, the social network immediately creates a direct connection to your browser. This means the social network gets notification that you visited this website and the information includes your IP address/device ID, amongst other things. This happens regardless of whether you are currently logged into the social network or whether you are registered at all.

When you are logged into the relevant social network at the same time, it automatically allocates your viewing of the website to your profile. When you activate the relevant social plugins too and recommend articles and content, for example, the social network can allocate this information to your profile. If you don’t want the social network to allocate your visit to our website to your specific user account, then you should log out of the relevant network while making use of our digital offering.

We would like to inform you that the data gathered in connection with the social plugins is exchanged exclusively between your browser and the operator of the social network. We have no knowledge of the content of the data gathered and transferred. Against this background, we recommend that you read the relevant current data protection notices for each of the abovementioned operators of social networks.

Our digital services includes, among other things, the so-called “Like” button from Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Facebook’s data protection guidelines can be found at https://www.facebook.com/policy.php

The Google+ Button is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The relevant data protection declaration for this can be found at http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Last but not least, you can also use the Twitter service from Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, whose data protection declaration can be found at http://twitter.com/privacy.

 

Bản quyền © FAZIT Communication GmbH 2018